Arbejdsgiver kunne pålægge Syvendedagsadventist at arbejde på en lørdag

Højesteret har nu endeligt afgjort, at det ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af religion og tro, at en uddannelsesinstitution pålagde en idrætslærer at møde på arbejde en lørdag, selvom dette stred imod hans tro. Plesner bistod uddannelsesinstitutionen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i sagen.

Sagen omhandler en idrætslærer, som tilhører trossamfundet Syvendedags Adventistkirken, der helligholder lørdagen som sabbat. Idrætslæreren blev bedt om at møde til et åbent hus-arrangement på en lørdag, hvor han skulle præsentere faget idræt. Idrætslæreren afviste imidlertid at møde op, da det var i konflikt med hans tro at skulle arbejde en lørdag. Uddannelsesinstitutionen fastholdt pålægget om, at idrætslæreren skulle møde ind på arbejde, da idræt var blevet permanent studieretningsfag, og da han var den eneste faglærer i idræt på skolen. Da idrætslæreren valgte at udeblive på dagen, blev han opsagt som følge af udeblivelsen.    

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og tilkendte idrætslæreren en godtgørelse svarende til omkring 9 måneders løn. Uddannelsesinstitutionen indbragte afgørelsen for Vestre Landsret, der tilsidesatte Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Ligebehandlingsnævnet ankede som mandatar for idrætslæreren herefter sagen til Højesteret. Parterne var enige om, at pålægget til idrætslæreren om at møde på arbejde til åbent hus-arrangementet var objektivt begrundet i et sagligt formål og hensigtsmæssigt. Højesteret skulle herefter tage stilling til, om pålægget også var nødvendigt. 

Som følge af sagens principielle betydning biintervenierede Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og DA for Højesteret til støtte for uddannelsesinstitutionen, FH biintervenierede til støtte for idrætslæreren, og Højesteret satte 7 dommere på sagen i stedet for normalt 5.

Højesteret lagde vægt på, at åbent hus-arrangementet var vigtigt for markedsføringen af uddannelsesinstitutionen. Herudover blev der lagt vægt på, at uddannelsesinstitutionen overvejede, om der var øvrige lærere, som kunne varetage undervisningen den pågældende lørdag. Dette var dog ikke muligt, da der ikke var øvrige faguddannede idrætslærere tilknyttet uddannelsesinstitutionen.  

Højesteret fandt det derfor godtgjort, at pålægget om, at idrætslæreren skulle møde på arbejde i tre timer ved åbent hus-arrangementet, var nødvendigt i forskelsbehandlingslovens forstand. Det var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige ham som følge af udeblivelsen. Højesteret tilsidesatte dermed ligesom landsretten Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Læs landsrettens og Højesterets afgørelser 

Lise Høy Falsner førte sagen for uddannelsesinstitutionen og for Medarbejder og Kompetencestyrelsen.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret