Østre Landsret tilsidesætter afgørelse fra Konkurrencerådet

Landsretten har den 27. februar 2023 ophævet en afgørelse fra Konkurrencerådet om, at Deutz AG, der er tysk producent af togmotorer, og Deutz' danske eneforhandler, Diesel Motor Nordic (DMN), havde overtrådt konkurrencereglerne ved at hindre passivt salg og parallelhandel af reservedele til Deutz-togmotorer, og hjemvist sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet. Landsretten fandt, at afgørelsen var mangelfuld, blandt andet fordi den beroede på en fejlagtig anvendelse af den vertikale gruppefritagelse. Plesner repræsenterede DMN i sagen.

Den 12. juni 2013 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at Deutz og DMN havde overtrådt konkurrencereglerne ved at hindre passivt salg og parallelhandel af reservedele til Deutz-togmotorer fra Deutz' forhandlernetværk i andre lande til et konsortium i Danmark, der havde vundet et udbud vedrørende renovation af DSB's IC3-tog. Ifølge rådet udgjorde det dels et misbrug af en dominerende stilling for Deutz i form af leveringsnægtelse og hindring af passivt salg og parallelhandel, dels en konkurrencebegrænsende aftale mellem Deutz og DMN.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen ved kendelse af 9. december 2013. Deutz og DMN indbragte herefter konkurrencemyndighedernes afgørelser for Sø- og Handelsretten, der – efter en længerevarende proces, herunder med syn og skøn om visse forhold vedrørende afgrænsningen af det relevante marked – ved dom af 11. januar 2021 opretholdt afgørelserne.

Østre Landsret valgte imidlertid ved dom af den 27. februar 2023 at ophævet Konkurrencerådets afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet.

For så vidt angår Deutz' påståede misbrug af dominerende stilling fandt landsretten, at Konkurrencerådets markedsafgrænsning var mangelfuld, blandt andet fordi den var baseret på en utilstrækkelig markedsundersøgelse og ikke tog hensyn til muligheden for indkøb af uoriginale reservedelene. Endvidere fandt landsretten, at Konkurrencerådets vurdering af Deutz' stilling på markedet var mangelfuld, blandt andet fordi den ikke tog hensyn til potentiel konkurrence.

For så vidt angår den påståede konkurrencebegrænsende aftale mellem Deutz og DMN fandt landsretten, at Deutz og DMN havde indgået en aftale, hvorefter Deutz dels skulle foretage ensidige handlinger, dels skulle indgå aftaler med andre Deutz-forhandlere end DMN, for at hindre passivt salg og parallelhandel af Deutz-reservedele.

Landsretten fandt imidlertid – til forskel fra Sø- og Handelsretten – at en sådan aftale godt kan være gruppefritaget i henhold til den vertikale gruppefritagelsesforordning (på dagældende tidspunkt Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010), forudsat at betingelserne herfor er opfyldt.

I den forbindelse fandt landsretten – til forskel fra Konkurrencerådet – at en aftale med et indhold som nævnt ovenfor ikke udgør en såkaldt "hardcore"-begrænsning i henhold til gruppefritagelsesforordningens artikel 4, stk. 1, litra b.

Dermed ville aftalen mellem Deutz og DMN være gruppefritaget, medmindre markedsandelstærsklen på 30 % var overskredet for Deutz og/eller DMN. Som følge af ovennævnte mangler ved Konkurrencerådets markedsafgrænsning kunne det ikke lægges til grund, at markedsandelstærsklen var overskredet for Deutz, og Konkurrencerådet havde slet ikke undersøgt DMN's markedsandel.

På denne baggrund fandt landsretten, at aftalen mellem Deutz og DMN var omfattet af gruppefritagelsen.

Det er endnu uafklaret, om Konkurrencerådet vil forsøge at indbringe sagen for Højesteret. Hvis sagen ikke ankes, vil landsrettens dom markere den kun tredje gang nogensinde, at en afgørelse fra de danske konkurrencemyndigheder ultimativt er blevet tilsidesat i sin helhed af domstolene.

Plesner repræsenterede DMN i sagen.

Vil du vide mere?

Læs Østre Landsrets dom.

Læs Østre Landsrets nyhed om dommen.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om dommen

Læs Sø- og Handelsrettens dom.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse.

Læs Konkurrencerådets afgørelse.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret