Østre Landsret fastslår værneting i Danmark i søgsmål mod to franske selskaber

Østre Landsret har den 28. marts 2023 ophævet byrettens dom om afvisning af et negativt anerkendelsessøgsmål (en såkaldt "torpedo") anlagt af et stort dansk rådgivningsfirma mod to franske selskaber med hjemting i Frankrig. Byretten havde afsagt dom om afvisning med henvisning til, at der ikke var værneting i Danmark, men Østre Landsret fandt, at handlingsstedet for den potentielle skadevoldende begivenhed var i Danmark. Derfor kunne det danske rådgivningsfirma anlægge søgsmålet ved Københavns Byret i henhold til EU-Domsforordningens artikel 7, nr. 2, vedrørende deliktsværneting. Plesner repræsenterede rådgivningsfirmaet i sagen.

Det danske rådgivningsfirma havde anlagt sager mod to franske selskaber med påstand om, at de franske selskaber skulle anerkende, at rådgivningsfirmaet ikke er erstatningsansvarlig over for de franske selskaber i anledning af rådgivningsfirmaets projektering af fire telekommunikationsmaster beliggende i Frankrig.

Den 24. marts 2021 traf Københavns Byret afgørelse om at afvise sagerne under henvisning til, at der ikke var værneting for sagerne i Danmark. Rådgivningsfirmaet indbragte herefter byrettens afgørelse for Østre Landsret.

Sagen angår materielt et krav om erstatning udenfor kontrakt. Østre Landsret behandlede på den baggrund de specielle kompetenceregler i EU-Domsforordningens artikel 7, nr. 2, hvorefter sager om erstatning uden for kontrakt kan anlægges ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå (deliktsværneting). Med henvisning til EU-domstolens faste praksis bemærkede landsretten, at dette indebærer, at sagen både vil kunne anlægges på stedet for skadens indtræden (virkningsstedet) og stedet for den skadevoldende begivenhed, der ligger til grund for denne skade (handlingsstedet).

Østre Landsret fandt, at rådgivningsfirmaets omtvistede projekteringsydelse blev udført på rådgivningsfirmaets hovedkontor ud fra kravspecifikationer, som rådgivningsfirmaet gennem en tredjepart havde modtaget fra de franske selskaber. Ingen af de personer, der arbejdede på opgaven, var i Frankrig for at besigtige de lokaliteter, hvor tårnene skulle opføres. På denne baggrund fandt Østre Landsret, at stedet for den begivenhed, der potentielt lå til grund for skaden, er Danmark.

Ifølge landsretten kunne det forhold, at rådgivningsfirmaet efterfølgende bistod med afhjælpningsforanstaltninger på tårnene, herunder blandt andet besigtigelse af ét af tårnene i Frankrig, ikke føre til et andet resultat. Tilsvarende fastslog Østre Landsret, at det forhold, at handlings- eller virkningsstedet for den potentielt skadevoldende handling i henhold til det negative anerkendelsessøgsmål også var rådgivningsfirmaets hjemting, ikke i sig selv kunne føre til, at rådgivningsfirmaet ikke kunne vælge mellem handlings- og virkningsstedet.

På denne baggrund ophævede Østre Landsret byrettens dom og henviste sagen til byretten for materiel behandling af sagen. 

Det danske rådgivningsfirma blev repræsenteret af Plesner.

Sagen blev ført af Torben Bondrop og Andreas Rye-Andersen.

 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution