Højesteret giver Skatteministeriet medhold i to rentesager i "beneficial owner"-sagskomplekset

Højesteret har i dag stadfæstet Østre Landsrets domme fra november 2021 i to pilotsager i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks. Højesteret har således i dagens domme fastslået, at Takeda (Nycomed) og NTC skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med rentebetalinger på koncerninterne lån, og at de hæfter for skatten. Højesteret har dermed fulgt den linje, som Højesteret fastlagde i de to første pilot-sager vedrørende udbytte i januar 2023, også i rentekildeskattesagerne. Plesner førte pilotsagen for Takeda (Nycomed).

"Beneficial owner"-sagerne handler om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt kildeskat i forbindelse med rente- eller udbyttebetalinger, der typisk er sket til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande. Skatteministeriet gør i sagskomplekset gældende, at moderselskaberne ikke er "retmæssige ejere" - "beneficial ow¬ners" - af de modtagne renter eller udbytter, men at de retmæssige ejere er hjemmehørende i lande uden for EU og uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorfor de danske selskaber burde have inde¬holdt kildeskat i forbindelse med betalingerne. Da dette ikke er sket, er det Skatteministeriets opfattelse, at de danske selskaber har handlet "forsømmeligt" og hæfter for betalingen af skatten.

Over årene har skattemyndighederne rejst godt 150 krav, der beløber sig til flere milliarder kroner. 

Både ved Østre og Vestre Landsret - samt for Højesteret - verserer der beneficial owner-sager, og landsretterne forelagde i 2016 en lang række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i 6 udvalgte sager, herunder i Takedas sag. Spørgsmålene vedrørte fortolkningen af rente-/royaltydirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt fortolkningen af bestemmelsen om kapitalens fri bevægelighed i EU-traktaten. EU-Domstolens generaladvokat fastslog i sagerne (støttet af Kommissionen), at selskaberne skulle have medhold, men den 26. februar 2019 afsagde EU-Domstolen domme i sagerne - efter de fleste iagttageres opfattelse - i skattemyndighedernes favør. 

I de to sager, som Højesteret nu har afsagt dom i, har skattemyndighederne rejst krav om betaling af betydelige beløb i forbindelse med rentebetalinger foretaget af bl.a. det danske selskab Nycomed A/S, som senere blev en del af Takeda-koncernen, som Plesner repræsenterer. Takeda er en større japansk medicinalvirksomhed, der købte den danske Nycomed-koncern i 2011 af en række kapitalfonde.  

Takeda/Nycomed-sagen blev startet af de danske skattemyndigheder tilbage i 2010, og Takeda indbragte SKATs afgørelse i sagen for Østre Landsret i 2012. 

Efter en tur forbi EU-Domstolen afsagde Østre Landsret dom i sagen i november 2021. Landsretten fandt, at Takeda (Nycomed) var forpligtet til at indeholde kildeskat i forbindelse med de rentebetalinger, som selskabet foretog på et koncerninternt lån tilbage i 2007-2009. Herunder fandt Østre Landsret, at det ikke spillede nogen rolle, at rentebetalingen endte i et selskab i et andet EU-land, Luxembourg, eftersom dette selskab ikke blev anset for at være omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg. Landsretten fandt endvidere, at selskabet handlede forsømmeligt ved ikke at foretage indeholdelsen, hvorfor selskabet hæfter over for skattemyndighederne for kravet. 

Det er denne dom, som Højesteret nu har stadfæstet. Højesteret var dog ikke enig med Østre Landsret i, at det var godtgjort, at det var det luxembourgske selskab, der var renternes retmæssige ejer. Derfor fandt Højesteret det ufornødent at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt dette selskab var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Faktisk satte Højesteret Takeda mellem to stole, eftersom det heller ikke ansås for godtgjort, at det så måtte være aktionærerne i det luxembourgske selskab, der var de retmæssige ejere af renterne.

I dagens anden dom vedrørende NTC - et holdingselskab i TDC-koncernen - har Højesteret ligeledes fundet, at det danske selskab var forpligtet til at indeholde kildeskat i forbindelse med rentebetalinger foretaget på koncerninterne lån, og at selskabet havde handlet forsømmeligt og dermed hæftede for kildeskatten. 

I en umiddelbar kommentar til Takeda-dommen udtaler en af de procederende advokater, Søren Lehmann Nielsen, Plesner:

"Vi er selvsagt skuffede over resultatet, men må naturligvis tage det til efterretning. Vi mente, at der var rigtigt mange gode - og afgørende -  argumenter for, at der ikke forelå noget misbrug i sagen. Midlerne blev jo inden for EU og havnede ikke i skattely-lande. Men nu må vi have nærlæst præmisserne, og se, om vi kan forklare vores klient, hvorfor Højesteret er nået til det pågældende resultat."

Læs Plesners nærmere beskrivelse af beneficial owner-komplekset.

Læs Højesterets dom.

Plesners team i dette sagskompleks består af advokaterne Lasse Esbjerg ChristensenSøren Lehmann NielsenAnders Endicott PedersenHans Severin Hansen og Mathias Kjærsgaard Larsen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter