Coronavirus - opdatering om selskabsret

Virksomheder mv. bør være opmærksom på, at hasteloven, som Folketinget vedtog torsdag aften, indeholder en særlig bestemmelse. Bestemmelsen gør det muligt at fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af denne lov vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private opfylde pligten.

Som vi tidligere har beskrevet påvirker visse af de opfordringer, som sundhedsmyndighederne har indført for at mindske risikoen for smittespredning, tilrettelæggelsen og afholdelsen af de generalforsamlinger, som en del selskaber, herunder børsnoterede selskaber, og andre virksomheder står over for at skulle afvikle i den kommende tid.
Læs mere i Plesner Insight fra 12. marts 2020:
"Coronavirus - selskabsretlige konsekvenser"

Det må endvidere forventes, at der i den kommende tid vil komme yderligere opfordringer, skærpede anbefalinger og evt. påbud fra sundhedsmyndighederne, der ligeledes vil kunne påvirke afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der i hasteloven, som Folketinget vedtog torsdag aften, er en bestemmelse, der gør det muligt for sundheds- og ældreministeren at fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af denne lov vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private opfylde pligten.

Den indførte bestemmelse har til formål at tage højde for, at fysiske og juridiske personer som følge af de foranstaltninger, som sundhedsmyndighederne kan indføre i medfør af epidemiloven, kan komme i en situation, hvor det ikke er muligt for dem at overholde en pligt, de ifølge lovgivningen har over for det offentlige.

I forarbejderne til bestemmelsen er det som eksempel på sådanne regler, der kan fraviges, nævnt, at et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. vil kunne påvirke den forestående generalforsamlingssæson. Dette kan give udfordringer i forhold til at indsende årsrapporter, idet dette kan betyde, at en række virksomheder ikke kan nå at indsende den godkendte årsrapport inden de fristen, der er fastsat i årsregnskabsloven, hvilket i sidste ende kan føre til, at ledelsesmedlemmerne i selskabet pålægges økonomiske sanktioner og i sidste ende tvangsopløsning. Lovændringen medfører, at der kan fastsættes regler om fravigelse af fristen for indsendelse af årsrapport, der for børsnoterede selskaber er 4 måneder fra regnskabsårets afslutning, mens det for andre virksomheder er 5 måneder.

Vores forventning i lyset af den seneste udvikling med yderligere skærpede opfordringer er, at den indførte hjemmel til bl.a. at dispensere fra indsendelsesfristerne vil blive udnyttet i nærmeste fremtid.

Vi følger naturligvis udviklingen nøje, og vi vil naturligvis sende en opdatering ud, når og hvis hjemlen udnyttes, ligesom vi i Plesners team for selskabsret er klare til at bistå virksomhederne med besvarelsen af de mange spørgsmål, der opstår omkring tilrettelæggelsen og afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force