Coronavirus - børsnoterede selskabers overvejelser om guidance, oplysningspligt, Q1-rapporter og børstransaktioner

Den aktuelle situation som følge af coronavirus (COVID-19) stiller nye udfordringer til børsnoterede selskabers kommunikation til markedet. I denne Plesner Insight sætter vi fokus på selskabernes disclosure og guidance i lyset af COVID-19 samt de interesser, selskaberne må afveje og balancere over for hinanden.

Grundet COVID-19 krisen står mange børsnoterede selskaber i en svær situation. Selskaberne har i medfør af oplysningsforpligtelserne under Markedsmisbrugsforordningen (MAR) en ikke særlig præcist defineret pligt til at forholde sig til effekten af COVID-19 samt - når muligt - deres forventninger til fremtiden. På den anden side har pandemiens udbrud vanskeliggjort mulighederne for at komme med realistiske bud på forventningerne til årets resultat for 2020 for en række selskaber eller forøgede risici (for allerede kendte risici eller risici opstået som følge af COVID-19).
 

Børsmyndigheder, investorer og analytikere har efter vores opfattelse bredt anerkendt behovet for, at selskaberne i visse tilfælde suspenderede deres guidance for årets resultat, men med de kommende kvartalsmeddelelser vil der være formentlig være øgede forventninger om mere detaljerede overvejelser om effekterne af COVID-19 og eventuelt om selskabernes forventninger til årets resultat (medmindre suspensionen fastholdes). Samtidig vil selskabets stakeholders og potentielle investorer formentlig have en forventning om kontinuerlig information, således at markedet bliver sat bedst mulig i stand til at kunne træffe investeringsbeslutninger baseret på egne antagelser om makro-økonomiske forhold.

I selskabernes valg af kommunikation indgår også legal risk analyse af enten at kommunikere eller fortsat suspendere guidance. Begge valg kan vise sig at være svære i kontekst af legal risk management.

Det er denne nye COVID-19-virkelighed, selskaberne skal navigere i. En virkelighed hvor nogle af de ovennævnte hensyn - der alle må varetages og balanceres over for hinanden - potentielt konflikter.

Guidance og oplysningspligt - Suspension bør ikke være "automat-reaktion"

Børsnoterede selskaber er forpligtede til at give visse udsagn om deres forventninger til fremtiden ("guidance") i årsrapporten og halvårsrapporten. Finanstilsynet i Danmark har - på linje med børsmyndigheder i andre lande - anerkendt, at det er i overensstemmelse med MAR at suspendere guidance. 

Læs mere om håndtering af resultatforventninger for 2020 i vores tidligere Plesner Insight: "Coronavirus - børsnoterede virksomheders overvejelser om justering af udmeldte forventninger til årets resultat"

Som nævnt i den tidligere Plesner Insight indebar det svære overvejelser for selskaberne, når de skulle beslutte, om guidance skulle suspenderes eller ej. Plesner har siden hen givet en mere detaljeret præsentation for Dansk Investor Relations Forening (DIRF) den 15. april 2020, hvori vi analyserede fordele og ulemper specifikt om suspension.

Se Plesners præsentation

En række selskaber kan som følge af COVID-19 være kastet ud i en så uoverskuelig økonomisk situation, at suspension af guidance kan være eneste rigtige løsning. Vores konklusion på mødet med DIRF var imidlertid, at dette ikke bør være en "automat-reaktion", og at selskaberne potentielt kan have flere fordele af alternativer til suspension - eksempelvis i form af revideret guidance, men med klare advarsler om usikkerhederne forårsaget af COVID-19. 

Én vigtig pointe fra mødet var, at de selskaber, som havde suspenderet guidance, løbende skal overveje, om finanskalenderen kan opretholdes, og selskaberne kan vente med at offentliggøre væsentlige regnskabsmæssige nyheder og ændringer indtil den fastsatte dato for selskabets  kvartalsmeddelelse, men skal offentliggøre disse løbende, såfremt der isoleret set er tale om intern viden (denne analyse er konkret og afhænger af information tilgængeligt i markedet, mens suspensionen er i kraft). Dette skyldes, at når guidance er suspenderet, så kan al væsentlig regnskabsmæssig information, herunder ikke mindst information der afspejler en ændring i forhold til markedets forventninger, evt. udgøre intern viden, der straks skal offentliggøres. Modsat hvis informationerne eller ændringerne ikke ville medføre en justering af den til markedet udmeldte guidance, da dette i givet fald ikke ville være intern viden, da man i så fald, efter Finanstilsynets praksis, typisk ikke ville vurdere dette som intern viden. 

Finanstilsynet har under alle omstændigheder meddelt, at en suspension af guidance alene kan have midlertidig karakter, så selskaberne skal være løbende opmærksom på denne begrænsning. 

Det forhold, at selskabet har suspenderet dets guidance, fritager dermed ikke virksomheden fra, hurtigst muligt, at komme med en opdatering, når det er muligt at kunne give mere konkret guidance til markedet.

Børstransaktioner

I vores dialog med de noterede selskaber fremhæver vi også, at det ikke blot er i stakeholders interesse, at der er bedst mulig transparens omkring selskabets oplysninger. 

Et effektivt marked omkring selskabets aktier er således afgørende for selskabets egne muligheder for at kunne reagere hurtigt i tilfælde af behov for at gennemføre transaktioner med kapitalmarkedsvinkel; rejse kapital, søge opportunistiske investeringer, etc. 

I en pressemeddelelse fra 4. marts 2020 har de amerikanske børsmyndigheder - U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) - tilskyndet børsnoterede amerikanske selskaber til at oplyse markedet om selskabernes vurdering af, hvilke væsentlige forretningsmæssige risici COVID-19 indebærer, og hvordan selskaberne har til hensigt at imødegå disse risici.

SEC bemærker i den forbindelse, at selskaberne bør afstå fra at foretage kapitalmarkedstransaktioner, indtil markedet er blevet tilstrækkeligt informeret om alle væsentlige risici. 

SEC's anbefalinger er udtryk for god disclosure policy og god legal risk management generelt - også set fra et dansk perspektiv. 

Da både suspension af guidance og manglende håndtering af COVID-19 effekten på selskabets status og risici således midlertidigt vil afskære selskabet fra at foretage potentielt afgørende kapitalmarkedstransaktioner, leder dette tilbage til, at man som selskab skal have afgørende fokus på kvartalsmeddelelsen, uanset om der har været tale om suspension eller ej.

Q1-rapportering i lyset af COVID-19

Selskabets stakeholders og markedet vil formentlig forvente kvalitativ guidance (kvalificeret og med de fornødne forbehold) eller - hvis ikke muligt - som minimum oplysninger, der giver mulighed for, at man som læser af selskabets kvartalsrapport kan inkludere sine egne makro-forventninger til fremtiden og herudfra danne sig en selvstændig konklusion om forventningerne til selskabets resultater. Det er ikke i alle tilfælde muligt for de noterede selskaber, men det bør bestræbes at opfylde disse forventninger. 

Vi mener derfor, at der - i tillæg til overvejelserne om suspension eller ej - bør arbejdes nøje med at give stakeholders og markedet en kvalitativ gennemgang af betydningen af COVID-19 krisen i tillæg til den almindelige, lovpligtige rapportering, og at denne rapportering bør 
indeholde ledelsens grundige overvejelser om de risici, COVID-19 indebærer.

Formidlingen af disse risici bør - som børsnoterede selskabers meddelelser til markedet generelt - ske loyalt og i tilstrækkeligt omfang. Standardiserede disclaimere, der i brede termer tager forbehold for indvirkningen af COVID-19, vil ikke bidrage med værdi. Risici skal være gennemtænkte i forhold til det enkelte selskabs konkrete situation. 

Håndteret på den rigtige måde kan korrekt og fyldestgørende adressering af de risici, COVID-19 uvægerligt indebærer for den enkelte virksomhed, på den anden side forøge mulighederne for at foretage børstransaktioner, forbedre forholdet til selskabets stakeholders og mindske risikoen for søgsmål jf. nedenfor.

Selskaberne kan endvidere overveje, om guidance - i denne helt ekstraordinære situation - kan gives i form af guidance for udvalgte nøgletal eller segmenter, end der typisk guides på, således at når selskaberne skal vælge mellem at kommunikere og ikke kommunikere, så vælger de hele tiden det proportionalt mindst indgribende valg for markedet og stakeholders.

I enhver kvartalsrapportering vil det selvfølgelig for alle selskaber være relevant at omtale kapitalberedskab og likviditet. Denne vinkel vil for praktisk taget alle selskaber være højst aktuel. 

Legal risk management

Som nævnt må selskaberne balancere pligten til at adressere COVID-19-situationen over for risikoen for at ifalde ansvar for ukorrekte, manglende eller misvisende udmeldinger til markedet.

Suspension af guidance fritager i den henseende midlertidigt selskabet fra - i disse usikre tider - at komme med udmeldinger, der kort tid efter må korrigeres. Suspension kan derfor - på kort sigt - vise sig at reducere risikoen for ansvar.

På længere sigt kan kvalificeret guidance eller kvalitative beskrivelser om selskabets forventninger til årets resultat imidlertid vise sig at være en bedre løsning. Årsagen er, at suspension midlertidigt udskyder - men som nævnt ikke permanent fritager for - pligten til at forholde sig til selskabets resultater. Dækker en beslutning om suspension således reelt over frygt for åbenhed om selskabets dårlige performance, kan den midlertidige suspension indeholde risici for kritik og potentielt ansvar, når markedet senere overraskes med de dårlige resultater.

Allerede nu ser man de første securities litigation-søgsmål i USA relateret til manglende eller misvisende oplysning om COVID-19-krisens indvirkning, og det er nok blot et spørgsmål om tid, inden denne trend også rammer Europa. 

Rådgivning

Plesner rådgiver i denne periode intensivt vores klienter om effekterne af selskabernes situation. Børsnoterede selskaber står - grundet COVID-19 - i en meget vanskelig situation. Oplysningspligtens krav til - og selskabets stakeholders forventninger om - løbende oplysninger til markedet må afbalanceres over for COVID-19-virkelighedens betydelige usikkerhed og frygten for at ifalde ansvar for vildledning af investorerne.

Der er ingen enkel eller generel løsning på krisens udfordringer i forhold til kommunikationen med markedet - kun velovervejet ageren og grundig hensyntagen til de interesser, der er nævnt ovenfor, sikrer selskabet og dets stakeholders den mest stabile vej gennem krisen som muligt og giver selskaberne den fornødne optionalitet til at kunne agere hvis nødvendigt. 

Coronavirus - Corporate Governance