Nye eksportkontrolregler for salg af værnemidler mod coronavirus (COVID-19)

Med henblik på at sikre at EUs medlemsstater har tilstrækkelige personlige værnemidler og medicinsk udstyr, har EU Kommissionen midlertidigt indført nye regler med krav om eksporttilladelse til at eksportere visse typer personlige værnemidler og medicinsk udstyr til lande uden for EU. Eksportvirksomheder skal være opmærksomme på, at de nye regler også vedrører toldkoder, som omfatter andet end medicinsk udstyr.

(Opdateret 7. april med afsnit om told og importmoms)

På baggrund af udbruddet af COVID-19 har EU Kommissionen indført nye regler, som skal sikre, at EUs medlemsstater har tilstrækkelige personlige værnemidler og medicinsk udstyr i kampen mod COVID-19. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402, som trådte i kraft den 15. marts 2020, har EU Kommissionen således indført krav om, at virksomheder skal søge om eksporttilladelse for at eksportere visse typer af personlige værnemidler og medicinsk udstyr til lande uden for EU. Den 21. marts 2020 blev forordningen revideret, således at eksport til følgende lande og områder er undtaget for kravet om eksporttilladelse: Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanet. De forskellige typer af værnemidler, som er omfattet af forordningen, er oplistet i forordningens bilag I og vedrører følgende produktkategorier:

  • Beskyttelsesbriller og -skærme
  • Ansigtsskærme
  • Værnemidler til beskyttelse af næse og mund
  • Beskyttelsesbeklædning
  • Handsker

Et produkt er som udgangspunkt kun omfattet af forordningen, hvis det både (i) falder ind under en af de i forordningen angivne toldkoder, og (ii) samtidig falder ind under en af de tilhørende produktbeskrivelser relateret til værnemidler omfattet af de nævnte produktkategorier.

Nogle af de angivne varekoder er så brede, at de også omfatter produkter, som ikke er medicinsk udstyr. Hvis man som virksomhed eksporterer produkter inden for en eller flere af de ovennævnte produktkategorier til lande uden for EU, er det derfor vigtigt at undersøge, om produkterne er omfattet af de nye krav om eksportkontroltilladelse, ligesom det på forespørgsel fra de kompetente myndigheder, herunder for Danmarks vedkommende Erhvervsstyrelsen, kan være nødvendigt at kunne dokumentere.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, om en toldkode er angivet i bilag I med "ex" foran talkoden (eksempelvis "ex 9004 90 10"), hvilket betyder at toldkoden også omfatter andet end medicinsk udstyr, der kan falde udenfor forordningens anvendelsesområde. Er toldkoden omvendt angivet uden "ex" foran (eksempelvis "6210 10 92"), er alle produkter omfattet af toldkoden omfattet af forordningens krav om eksportkontroltilladelse.

Forordningen er gældende midlertidigt i seks uger fra den 15. marts 2020, og forordningen ophører som udgangspunkt automatisk med at være gældende ved udløbet af perioden.

EU Kommissionen kan dog indenfor 12 hverdage fra ikrafttrædelsestidspunktet beslutte at forlænge restriktionerne. En forlængelse af restriktionerne kan omfatte yderligere kvantitative eksportrestriktioner samt fortsatte krav om eksporttilladelse.

EU-Kommissionen forventes at offentliggøre nærmere vejledninger om restriktionerne omfattet af forordningen indenfor nærmeste fremtid.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 inklusive bilag kan findes her

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 som ændrer gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 kan findes her

Ansøgning om tilladelse til eksport af værnemidler skal sendes til Erhvervsstyrelsen.

Ophævelse af told og importmoms

EU-Kommissionen besluttede den 3. april at ophæve told og importmoms på medicinsk udstyr og beskyttelsesudstyr til brug for bekæmpelse af coronavirus (COVID-19) ved import fra tredjelande.

Ophævelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 30. januar 2020 og gælder i en periode på 6 måneder frem til den 31. juli 2020 med mulighed for yderligere forlængelse. Ophævelsen gælder for udstyr, der importeres af eller på vegne af statslige myndigheder eller katastrofehjælps agenturer.

Da ophævelsen sker med tilbagevirkende kraft, kan told og importmoms på allerede importerede varer søges tilbage efter de almindelige regler.

Læs EU-Kommissionens beslutning på kommissionens hjemmeside

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force