Skatter og Afgifter - Økonomisk coronavirus-hjælpepakke

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker på skatteområdet, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Pakkerne går i hovedtræk ud på forlængelse af frister for betaling af skatter og afgifter og for indgivelse af selvangivelse. Endvidere giver pakkerne danskere mulighed for at bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark.

Forlængelse af betalingsfrister
 • Forlængede betalingsfrister for A-skat, B-skat og AM-bidrag
 • Forlængede momsbetalingsfrister for både store og små virksomheder
 • Nedsættelse af selskabsskattebetaling, hvis forventning om faldende indtjening
 • Betalingsfristerne for lønsumsafgift afregnet efter den såkaldte metode 4, forlænges med hhv. 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020
 • Fremrykket udbetaling af de såkaldte skattekreditter vedrørende forskning og udvikling fra november til juni.

Udskydelsen af betalingsfristen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er dog først gældende for april og omfatter således ikke betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts, hvor betalingsfristen er den 31. marts 2020 for store virksomheder og den 14. april 2020 for små og mellemstore virksomheder.

Skatteministeriet har meddelt, at virksomheder, der er pålagt at holde lukket, og som betaler marts-raten for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for sent, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer som følge af de ekstraordinære omstændigheder. Det gælder f.eks. restauranter, frisører, indkøbscentre, biografer, kropsplejeklinikker m.fl.

Loftet på skattekontoen afskaffes i perioden frem til den 1. april 2021. Det sikrer, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter.

Skatteministeriet har foreslået, at betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august, september og oktober udskydes med hhv. 4½, 5½ og 6½ måned, mens de forlængede betalingsfrister for de store virksomheders moms udskydes med 15 dage for afregningen for juli og 7 dage for afregningen for august. Dertil vil momsperioderne for 3. og 4. kvartal for mellemstore virksomheder blive lagt sammen, hvorved betalingsfristen udskydes til 1. marts 2021.

En nærmere beskrivelse af muligheden for at søge om fritagelse for renter og gebyrer kan læses på Skatteministeriets hjemmeside:

"Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer"

Rentefrit lån

Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det gælder tilsvarende for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Det drejer sig fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.

Selvangivelsesfrist
Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det gælder således:

 • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
 • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
 • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020. 

Skattestyrelsen har oprettet denne hjemmeside om hjælpepakken.
Den opdateres løbende.

Virksomheder har også mulighed for at kontakte Skattestyrelsen via telefon på telefonnummer 72 22 12 39 og få svar på de typiske spørgsmål om regeringens hjælpepakke. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 9-18.

Udenlandsk indregistrerede køretøjer
Derudover er det fra den 1. april til og med den 31. juli 2020 undtagelsesvist tilladt for danskere at bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer til at komme hjem til Danmark. Før et udenlandsk indregisteret køretøj anvendes i Danmark, skal Motorstyrelsen underrettes om, hvilken dag kørslen i Danmark finder sted på www.skat.dk/motor-udland

Køretøjet må kun bruges direkte fra grænsen og til førerens bopæl, og køretøjet skal være ude af landet igen senest den 31. december 2020.

Forlængelse af oplysningsfrister

Forhold

Lovgivning

Oprindelig

frist

Ny frist

 

ERHVERVSDRIVENDE:

 

 

 

Mulighed for at ændre beslutning om, anvendelse af virksomhedsordningen vedrørende indkomståret 2018.

Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2

30. juni 2020

1. september 2020

Ophørspension med fradragsret. Den selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået en skattepligtig fortjeneste ved at afstå deres virksomhed, har en særlig adgang til at indbetale et beløb på en pensionsordning med fradragsret. Fradrag kan foretages i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker senest den 1. juli i det efterfølgende år.

 

Indbetalinger til pensionsordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, skal normalt indberettes senest den 1. august

Pensionsbeskatningsloven § 18

 

 

 

 

 Skatteindberetningsloven § 54, stk. 2

30. juni 2020

 

 

 

 

 1. august 2020

 

1. september 2020

 

 

 

 

  1. oktober 2020

En ægtefælle kan vælge at blive anset som medarbejdende ægtefælle i den anden ægtefælles virksomhed eller fravælge dette.

 

Kildeskattelovens § 25 A, stk. 9

30. juni 2020

 

1. september 2020

Investeringsinstitut med minimumsbeskatning skal senest 2 måneder efter instituttets godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af instituttets indkomstår, indsende oplysning om størrelsen af minimumsindkomsten og dens sammensætning og oplysning om en eventuel difference, hvis det beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten.

 

Ligningslovens § 16 C, stk. 11

Senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret 2019

 

Forlænges til 9 måneder efter udløbet af indkomståret 2019

Indsendelse af gaveskemaer fra godkendte foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, der er skattefritaget efter Ligningsloven § 8 A

 

§ 8, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018

 

31. maj 2020

1. september 2020

UDLANDSFORHOLD:

 

 

 

Begrænset skattepligtige, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, kan vælge at få personfradrag med helårsomregning.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Personskatteloven § 10, stk. 6

1. juli 2020

 

30. juni 2020

1. september 2020

 

 
31. august 2020

Arbejdsudleje. Begrænset skattepligtige, som er arbejdsudlejet, betaler som udgangspunkt en bruttoskat, men den skattepligtige har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 og stk. 5.

1. maj 2020

 

  

30. juni 2020

1. september 2020

 

  

31. august 2020

Grænsegængere. Den skattepligtige skal ved indgivelse af oplysningsskema for et indkomstår tilkendegive, om der skal foretages beskatning efter grænsegængerreglerne.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Kildeskattelovens § 5D

1. juli 2020

 

 

 

30. juni 2020

1. september 2020

 

 

 

31. august 2020

 

Fuld skattepligtige, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, skal træffe valget om anvendelse af faktisk indkomst i stedet for den automatisk omregning til helårsindkomst.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

 

Personskatteloven § 14, stk. 2

1. juli 2020

 

 

 30. juni 2020

1. september 2020

 

 

 31. august 2020

Sømandsbeskatning. Begrænset skattepligtige søfolk, som betaler en 30 pct. bruttoskat, har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Sømandsbeskatningsloven § 9, stk. 2

1. maj 2020

 

  

30. juni 2020

1. september 2020

 

  

31. august 2020

Kulbrinteskat. Personer, som ikke er fuldt skattepligtige, og som er ansat af arbejdsgivere uden hjemting her i landet, betaler en bruttoskat på 30 pct. Den skattepligtige har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Kulbrinteskatteloven § 21, stk. 2.

1. maj 2020

 

 

 

 30. juni 2020

1. september 2020

 

 

  

31. august 2020

Fraflytterhenstand (exitbeskatning). Personer, hvis fulde skattepligt til Danmark ophører, eller som flytter skattemæssigt hjemsted til udlandet, anses for at have afstået aktiver på tidspunktet for skattepligts ophør/flytning af skattemæssigt hjemsted. Der gives som udgangspunkt henstand med betaling af skat, der vedrører:

 • Aktieavance
 • Kursgevinst
 • Aktiver omfattet af kildeskattelovens § 10
 • Indestående på konto for opsparet overskud
 • Køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 28
 • Etableringskonto

 

Bestemmelserne indeholder frist for oplysning i året, hvor skattepligten ophører/skattemæssigt hjemsted flyttes, samt frist for afgivelse af oplysninger, der har betydning for henstandsbeløbet i årene efter fraflytningen.

 

Skattekontrollovens § 2 og § 10 og 11, jf. § 13.

Aktieavanceloven § 39 stk. 2 og 5, samt § 39A stk. 11

Kursgevinstloven § 38 stk. 2 og stk. 5. § 38A stk. 8

Virksomhedsskatteloven §17 stk. 3, § 18 stk. 4 og 5

Kildeskatteloven § 73 B stk. 2 og 3, § 73C 6 og stk. 7. § 73E stk. 2 og 7

Ligningsloven § 28 stk. 7 og 8

Etablerings- og iværksætterkontoloven § 11 stk. 4

1. juli 2020

1. september 2020

 

DØDSBOER:

 

 

 

Dødsboet skal have besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret. Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.

Dødsboskatteloven 87, stk. 2

Ny frist vedtaget i § 87, stk. 6 (§ 12 i lov nr. 572 af 5. maj 2020)

 

1. maj 2020 /

1. juli 2020

1. december 2020

ØVRIGE:

 

 

 

Indregning af restskat til den kommende forskudsopgørelse.

Kildeskattelovens § 61, stk. 3

1. oktober 2020

15. oktober 2020

Udfasning af TastSelv-kode som login i TastSelv Borger.

Adm. praksis

6. juli 2020

31. december 2020

 

 

 

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force