Fristforlængelse for årsrapporter og nye lempede regler for elektroniske generalforsamlinger

Erhvervsstyrelsen har 7. april 2020 udstedt en ny bekendtgørelse, der forlænger fristerne for indsendelse af årsrapporter og afholdelse af ordinære generalforsamlinger. De nye regler giver også midlertidigt øget mulighed for at afholde generalforsamlinger fuldstændigt elektronisk. Den nye bekendtgørelse på Erhvervsstyrelsens område kommer i forlængelse af, at Folketinget som følge af coronavirus den 2. april vedtog en lov, som gav mulighed for at fastsætte regler, der fraviger en række af virksomhedernes forpligtelser på regnskabs- og selskabsområdet. Loven er endnu ikke udmøntet på Finanstilsynets område.

Den ordinære generalforsamling skal sædvanligvis afholdes, således at fristerne i årsregnskabsloven kan opfyldes, medmindre vedtægterne foreskriver en kortere frist.

Ved indførelsen af forsamlingsforbuddet blev fristen for indsendelse af årsrapporter og dermed fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling udskudt til 8 uger efter forsamlingsforbuddets ophør for de virksomheder, hvor der skal deltage flere end 10 personer i selskabets fysiske generalforsamling, medmindre der i virksomhedens vedtægter er hjemmel til at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Øvrige virksomheder, dvs. virksomheder hvor der ikke skulle deltage mindst 10 personer i generalforsamlingen, kunne ikke gøre brug af undtagelsen.

Den 2. april 2020 vedtog Folketinget en lovændring (lov nr. 385 af 7. april 2020), der gør det muligt at fastsætte regler, der fraviger en række af virksomhedernes forpligtelser på regnskabs- og selskabsområdet. Lovændringen gør det bl.a. muligt at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter og dermed for afholdelsen af den ordinære generalforsamling med 3 måneder for alle virksomheder.

De nærmere regler skulle fastsættes i to bekendtgørelser på henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets område. De nærmere regler på Erhvervsstyrelsens område fremgår af bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020.

Bekendtgørelsen indeholder den forventede forlængelse af fristen for afholdelse af selskabernes ordinære generalforsamlinger samt indsendelsen af årsrapporter.

Det er værd at notere sig, at fristforlængelserne efter bekendtgørelsen gælder for virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020. En virksomhed, der eksempelvis har et regnskabsår, der afsluttes den 30. juni, vil derfor efter den nugældende bekendtgørelse ikke få forlænget fristen for afholdelsen af den ordinære generalforsamling eller for indsendelse af virksomhedens årsrapport. Hvorvidt dette vil blive ændret, vil efter vores opfattelse afhænge af, hvad der sker med forsamlingsforbuddet hen over sommeren.

Bekendtgørelsen indeholder derudover en række lempelser med hensyn til frister bl.a. i relation til genoptagelser samt fusioner og spaltninger. 

Lempede regler for elektroniske generalforsamlinger

Endelig lemper bekendtgørelsen også reglerne for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger. Efter selskabsloven er det således et krav, at generalforsamlingen har truffet en forudgående beslutning om, at selskabets efterfølgende generalforsamlinger skal kunne afholdes fuldstændigt elektronisk, dvs. uden en fysisk generalforsamling, ligesom denne beslutning skal fremgå af selskabets vedtægter.

Den nye bekendtgørelse ændrer imidlertid på dette, da det som følge af de helt ekstraordinære omstændigheder ikke vil være et krav for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, at generalforsamlingen har truffet en forudgående beslutning herom, og at denne beslutning er indarbejdet i vedtægterne. Det vil være ledelsen, der beslutter, om et selskab skal gøre brug af den lempeligere mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling.

Lempelsen af reglerne for afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling gælder for generalforsamlinger, som afholdes senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

Overblik - konsekvenser

  1. Fristen for indsendelse af årsrapporter er forlænget for en lang række virksomheder. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C er fristen nu 8 måneder efter regnskabsårets ophør. For regnskabsklasse D (børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber) er det 7 måneder.
     
  2. Visse finansielle virksomheder skal indsende årsrapport for 2019 senest den 31. juli 2020.
     
  3. Reglerne for afholdelse af generalforsamlinger som fuldstændige elektroniske generalforsamlinger er blevet lempet midlertidigt som følge af de nuværende ekstraordinære omstændigheder.

Se Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force