Anti-bestikkelsespolitik

1 Formål 

Formålet med denne anti-bestikkelsespolitik er at beskrive kravene til vores forretningsmæssige praksis og medarbejdernes adfærd. Politikken beskriver desuden de initiativer Plesner har lanceret som led i anti-bestikkelsespolitikken.

2 Hensigten med denne anti-bestikkelsespolitik 

Plesner anerkender, at korruption og anden uetisk adfærd underminerer støtten og tilliden blandt vores interessenter (klienter, bidragsydere, leverandører, konsulenter og andre samarbejdspartnere), hvilket er af afgørende betydning for Plesners forretningsmæssige succes.

Plesner har derfor udarbejdet denne anti-bestikkelsespolitik for at imødegå korruption, bestikkelse og anden uetisk adfærd. I Plesner er alle forpligtede til at overholde såvel gældende lovgivning og regler som denne anti-bestikkelsespolitik samt alle relevante politikker og retningslinjer i det daglige arbejde.

Hvis gældende lovgivning og regler kræver højere standarder end fastsat i denne anti-bestikkelsespolitik, skal de pågældende standarder følges.

3 Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Bestikkelse og korruption underminerer lovlige aktiviteter, virker konkurrenceforvridende, ødelægger omdømme og retssamfund samt udsætter både Plesner og enkeltpersoner for risici.

Plesner har en klar nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption. Vi bestræber os på at sikre, at der ikke forekommer bestikkelse i forbindelse med forretningsaktiviteter, som vi er involveret i. Plesner har samme holdning i forhold til samarbejdspartnere, som heller ikke må modtage, yde eller på nogen anden måde være involveret i bestikkelse eller korruption m.v.

Bestikkelse er en form for korruption, som består i tilbud om uretmæssige fordele, der foretages med henblik på at påvirke en part. Det kan, f.eks. være gaver, lån, honorarer, belønninger, kreditter, rabatter, rejser, overnatning eller andre fordele mellem enhver, der arbejder for eller på vegne af Plesner, og enhver ekstern person.

Returkommission er en form for bestikkelse mellem private enheder, som f.eks. finder sted med henblik på at vinde et udbud. I den situation tildeler den ansvarlige for udbuddet eller ordren ikke nødvendigvis opgaven til den part med det bedste bud, men i stedet til den part, der betaler returkommission. Det er ulovligt at betale returkommission i denne situation. Returkommission er også ulovligt, hvis det selskab, der betaler returkommission, afgiver det bedste bud og under alle omstændigheder ville have vundet udbuddet. 

Plesner vil ikke betale eller love at betale nogen form for returkommission til gengæld for tildeling af udbud/ordrer til en bestemt leverandør. Herudover vil Plesner ikke love, anmode om, give eller modtage nogen form for fordele, der kan opfattes som værende forbundet med tildelingen af et udbud/ordre. Det gælder uanset om en sådan fordel udveksles før, under eller efter tildelingen af udbuddet.

"Betaling under bordet" er en form for bestikkelse, der finder sted med henblik på at fremskynde eller fremme en embedsmands behandling af en rutinemæssig offentlig aktivitet og/eller fremskynde eller sikre leveringen af produkter eller tjenesteydelser, som Plesner har et lovmæssigt krav på.

Plesner er imod betaling under bordet og vil aktivt bekæmpe sådanne betalinger, hvis/når vi måtte støde på dem. Korruption bliver ikke mere lovlig, fordi den er almindelig praksis i et givet land. Heller ikke i sager om mindre ulovlige betalinger er henvisninger til lokal skik og handelsmønstre et forsvar, som accepteres som argumentation over for det pågældende lands domstole eller danske domstole.

Politiske bidrag defineres som økonomisk støtte og andre former for støtte, der ydes til politiske partier og politiske kampagner, mens bidrag til velgørende formål defineres som bidrag, der ydes til velgørende formål eller organisationer. 

Plesner støtter ikke enkelte politiske partier eller enkelte politikere. Plesners medarbejdere kan dog udøve deres private rettigheder til at deltage i demokratiske politiske aktiviteter, forudsat at dette gøres uden henvisning eller forbindelse til deres forhold til Plesner.

Bidrag til velgørende formål, f.eks. viden, udveksling af serviceydelser eller direkte finansielle bidrag er acceptable, forudsat at sådanne bidrag ikke gives med henblik på at opnå eller bibeholde forretningsforhold eller nogen anden form for upassende fordele. Plesners medarbejdere skal ved at vise den fornødne omhu og gennemsigtighed sikre, at bidrag til velgørende formål og økonomisk støtte ikke bruges som erstatning for og ikke udgør bestikkelse. Som følge deraf skal velgørende bidrag kun gives til organisationer, ikke til enkeltpersoner. 

Gaver og beværtning så som blomster, konditorvarer, vin, fyldepenne, billetter til sports- og kulturbegivenheder, måltider, receptioner, sociale begivenheder, underholdning osv. skal altid overholde lovgivningen i det land, hvor de måtte blive givet eller modtaget. I den forbindelse skal Plesners medarbejdere være opmærksomme på, at der normalt gælder strengere regler i den offentlige sektor end i den private sektor. 

Plesners medarbejdere vil derfor ikke tilbyde eller acceptere beværtning eller gaver med henblik på at opnå eller bibeholde forretningsforhold eller nogen anden form for upassende fordel fra klienter i den offentlige sektor. Plesners medarbejdere vil heller ikke tilbyde eller acceptere gaver eller beværtning, som er urimelig, overdreven eller går ud over normal markedspraksis. Plesners medarbejdere må ikke tilbyde, anmode om, give eller modtage gaver i form af kontanter eller gavekort af nogen art. Gaver til eller beværtning af parter, der er involveret i et udbud eller lignende processer for tildeling af ordrer, er også forbudt.

4 Klager og indberetning

Hvis en person får moralske betænkeligheder ved nogle handlinger fra Plesners side eller støder på direkte overtrædelser af Plesners anti-bestikkelsespolitik, så skal sådanne tilfælde omgående indberettes. Man kan efter eget valg foretage indberetning enten igennem de sædvanlige kanaler til den Plesner partner, der er ansvarlig for det område, hvor problemet opstår (det forudsætter dog, at den sagsansvarlige partner hverken er den person, der foretager indberetningen eller er genstand for indberetningen). Indberetning kan også ske via Plesners interne whistlebower-ordning. 

Medarbejdere, der vælger at foretage en indberetning (whistleblowere), vil ikke blive udsat for repressalier.

Den person, der modtager den pågældende indberetning, skal behørigt undersøge - og i det relevante omfang sørge for- at sagen føres igennem de almindelige kanaler. Plesners bestyrelse har endelig bemyndigelse og ansvar for at behandle sager, der ikke kan løses på et lavere niveau. 

Oplysninger om whistleblower(e) skal til enhver tid opbevares i henhold til gældende love og regler om beskyttelse af persondata, f.eks. regler om sletning af oplysninger, der ikke længere er af interesse for selskabet.

Information og link til Plesners whistleblower-ordning kan findes på Plesners intranet.

5 Sanktioner

Plesners medarbejdere vil ikke blive straffet eller udsat for andre negative konsekvenser, fordi de nægter at betale bestikkelse, selv hvis det måtte forårsage, at Plesner mister forretning eller bliver udsat for andre negative konsekvenser. Plesners medarbejdere vil heller ikke blive straffet for at stille spørgsmål om, eller indberette uetisk opførsel eller korruption.

Manglende overholdelse af denne anti-bestikkelsespolitik kan udløse disciplinærstraf, herunder afskedigelse eller bortvisning, og kan indberettes til de relevante myndigheder. 

6 Overholdelse og overvågning

Denne politik er vedtaget af Plesners bestyrelse. Plesners ledelse vil med mellemrum gennemgå og opdatere denne politik og sikre, at den overholdes af alle ledende medarbejdere/partnere, medarbejdere og samarbejdspartnere, der handler på vores vegne.

Det er ledelsen i Plesners ansvar at videreformidle denne politik samt sikre, at alle medarbejdere og eksterne parter, der repræsenterer Plesner, forstår at overholde formål og procedurer i relation til denne politik.

7 Kommunikation og uddannelse

Samtlige partnere og alle relevante medarbejdere vil modtage passende uddannelse vedrørende overholdelse af lovgivning og regler om bekæmpelse af korruption samt om almindelig praksis, der er relevant for Plesners forretningsområde.

Seneste insights

Flere insights