Markedsmisbrugsforordningen (nr. 596/2014) trådte i kraft den 3. juli 2016 og erstattede de daværende regler om markedsmisbrug i værdipapirhandelsloven. Denne temaside præsenterer løbende vigtige dokumenter fra EU og danske myndigheder, der relaterer sig til markedsmisbrugsforordningen.

EU sikrer med ikrafttrædelsen af markedsmisbrugsforordningen ensretning på markedsmisbrugsområdet, da forordningen har direkte virkning i alle EU-lande. Den europæiske værdipapir- og markedsmyndighed ESMA spiller en afgørende rolle på markedsmisbrugsområdet, da det er deres fortolkning og udtalelser, der ligger til grund for anvendelsen af markedsmisbrugsforordningen.

De eksisterende regler på en række områder blev ændret, samtidig med at nye regler og begreber blev indført. Ændringerne har betydning for reglerne om offentliggørelse af intern viden, insiderlister, indberetning af ledende medarbejderes transaktioner, insiderhandel, kursmanipulation, videregivelse af intern viden, offentliggørelse og udbredelse af investeringsanalyser, stabilisering og tilbagekøbsprogrammer, myndighedernes beføjelser og whistleblowerordninger.

EU-regulering

Forordning om markedsmisbrug (MAR)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (konsolideret udgave).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/2115 om ændring af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, for så vidt angår fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder.

Forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014. (Artikel 56 medfører ændringer til MAR artikel 19). 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (Artikel 2 udskyder ikrafttrædelsestidspunktet for visse bestemmelser i MAR)

Direktivet om markedsmisbrug (MAD II)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (finder ikke anvendelse i Danmark pga. retsforbeholdet).

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (Whistleblower)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske og mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder.

GENNEMFØRELSESFORORDNINGER

Insiderlister
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1210 af 13. juli 2022 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår formatet for insiderlister og deres ajourføringer.

Skema for ledende medarbejdere
Gennemførelsesforordning (EU) 2016/523 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det format og det skema, hvori ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres.

Markedspladsens pligter
Gennemførelsesforordning (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder.

Format og procedurer ved markedssondringer 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. 

Intern viden - offentliggørelse og udsættelse
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014.

Skema til udveksling af oplysninger med ESMA
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1158 af 29. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og skemaer til brug for kompetente myndigheder ved udveksling af oplysninger med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014.

DELEGEREDE FORORDNINGER

Tilladelse til handel i lukkede perioder og anmeldelsespligter for ledende medarbejdere mv.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for vise offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere.

Accepteret markedspraksis
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf.

Markedspladsens anmeldelser
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/909 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser.

Markedspladsens indberetning og procedurer for markedsmisbrug
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/957 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner.

Investeringsanbefalinger
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter (konsolideret udgave).

Procedurer og registreringsforpligtigelser ved markedssondringer
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger.

Tilbagekøbsprogrammer og stabilisering
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger.

OFFICIELLE MAR-RETNINGSLINJER FRA ESMA (MAR GUIDELINES)

Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden (ESMA70-156-4966) - konsoliderede guidelines af 13. april 2022.

Personer, der modtager markedssonderinger (ESMA/2016/1477)

Øvrige dokumenter fra ESMA

Dansk lovgivning

Lov om kapitalmarkeder

Nyt fra Finanstilsynet

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2017:

Finanstilsynets nyhedsbreve for kapitalmarkedsområdet

Finanstilsynets nyhedsbreve blandet andet vedrørende markedsmisbrugsforordningen kan findes på nedenstående link. 

Afgørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynets påtaler, politianmeldelser og lignende for overtrædelser af markedsmisbrugsforordningen kan findes på nedenstående links.

Nasdaq-regler

Nasdaq Copenhagens regelsæt og guidelines for udstedere af aktier og obligationer.

Regler for udstedere af aktier (1. oktober 2021) 

Regler for udstedere af obligationer (1. maj 2020)

Guide om offentliggørelse af intern viden (6. marts 2020)

Kategorier ved offentliggørelse (6. marts 2020)

Seneste nyt om MAR