EU-Domstolen har i flere afgørelser fastslået, at det er i strid med retten til fri etablering i EU-traktaten at nægte et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, ret til fradrag for underskud, der er realiseret af et datterselskab eller en filial hjemmehørende i en anden medlemsstat.

Den første afgørelse (Marks & Spencer) er fra 2005 og vedrørte datterselskabersunderskud. Denne afgørelse blev fulgt op i 2006 i Lidl-sagen, der vedrørte filialersunderskud. Der findes en række andre afgørelser, der ligeledes berører problemstillingen.

Plesner har ført og vundet Nordea-sagen

Senest har EU-Domstolen i dom af 17. juli 2014 givet Nordea medhold i, at bestemmelsen om fuld genbeskatning af udenlandske filialers underskud i den tidligere gældende ligningslovs § 33 D, stk. 5, er i strid med retten til fri etablering.

Skatteministeriet har efterfølgende taget bekræftende til genmæle i sagen for Østre Landsret.

SKAT har udsendt et styresignal, hvorefter andre skatteydere kan få genoptagelse fra og med indkomståret 2003. 

Ifølge styresignalet har EU-Domstolens dom umiddelbar virkning for den situation, hvor et dansk selskab på grund af en koncernintern overdragelse af en filials aktivitet er blevet genbeskattet af det tidligere fratrukne underskud fra filialen efter ligningslovens § 33 D, stk. 5.

Endvidere har EU-Domstolens dom virkning for genbeskatning under den såkaldte skyggesambeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, der sker under henvisning til den tidligere ligningslovs § 33 D, stk. 5. I begge situationer skal der efter SKATs opfattelse alene ske genbeskatning svarende til værdien af filialerne på tidspunktet for afståelsen til de koncernforbundne selskaber.

Senest er dette fulgt op af Skatteministeriet, der den 5. oktober 2015 har sendt et udkast til lovforslag i høring. I lovforslaget lægges der bl.a. op til en ændring af skyggesambeskatningsreglerne som følge af dommen.

Plesner fører en række sager om genoptagelse

Det er Plesners opfattelse, at SKATs styresignal er alt for restriktivt.

Efter vores opfattelse har EU-Domstolens afgørelse i Nordea-sagen tillige betydning for reglerne om fuld genbeskatning af udenlandskedatterselskabers underskud i den tidligere gældende ligningslovs § 33 E.

Vi fører derfor en række sager om genoptagelse af danske moderselskabers skattepligtige indkomst med henblik på nedsættelse med den af SKAT tidligere foretagne genbeskatning af udenlandske datterselskabers underskud.

Selskaber, der for indkomståret 2003 eller senere har ladet sig genbeskatte fuldt ud af udenlandske filialers eller datterselskabers underskud, bør således snarest søge om genoptagelse af indkomstansættelsen.

Se også Førelse af skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter