Transfer pricing har i en årrække udgjort det største og mest profitable indsatsområde for SKAT. Samtidig er transfer pricing det ligningsmæssige område, som rummer de største retssikkerhedsmæssige problemer for virksomhederne.

Det skyldes bl.a., at forhøjelserne er meget store, at SKAT ofte på et meget spinkelt grundlag tilsidesætter TP-dokumentationen med den følge, at SKAT foretager skønsmæssige ansættelser, og at klage- og domstolssystemet endnu ikke er tilstrækkeligt gearet til at behandle TP-sagerne. Hertil kommer, at MAP-processen (Mutual Agreement Procedure) ikke giver sikkerhed for at undgå dobbeltbeskatning, og at voldgiftskonventionen alene gælder inden for EU.

Der er derfor et stort behov for, at TP-sagerne tilføres strategisk rådgivning og proceserfaring allerede under den ligningsmæssige behandling.

Vores kompetence - strategisk rådgivning og sagsførelse

Plesner yder bistand i TP-sager med samlede forhøjelser på mere end 25 mia. kr.

Vi deltager sædvanligvis allerede under den ligningsmæssige behandling, herunder i forhandlingerne med SKAT, og oftest i samarbejde med virksomhedens daglige skatterådgiver.

Plesner udarbejder ikke TP-dokumentation og foretager ikke værdiansættelser. Vi gør det, vi er bedst til, nemlig at yde strategisk rådgivning og at føre TP-sager. I den forbindelse har vi stor erfaring med også at afslutte TP-sager forligsmæssigt.

Plesner modtog i såvel 2014 som 2015 prisen "Transfer Pricing Firm of the Year" for Danmark, som uddeles af International Tax Review. 

Plesner vandt i 2002 den landsskatteretssag, som regnes for at være den første egentlige transfer pricing sag, og som drejede sig om et medicinalselskabs overdragelse af rettighederne til et (endnu ikke færdigudviklet) medicinalprodukt til dets udenlandske moderselskab.

Siden da har der kun været afsagt få væsentlige landsskatteretskendelser om transfer pricing, som i øvrigt ikke er offentliggjort, og der foreligger ikke principielle afgørelser fra domstolene baseret på de i dag gældende regler om TP-dokumentation.

Der mangler derfor autoritativ afklaring vedrørende en række helt centrale transfer pricing problemstillinger, hvilket bidrager yderligere til den betydelige retsusikkerhed på området.

Verserende sager 

Størstedelen af de sager, som Plesner bistår i, verserer enten for SKAT eller for Landsskatteretten. Sagerne drejer sig bl.a. om følgende væsentlige problemstillinger:

 • Værdiansættelse af immaterielle rettigheder
 • Hvorvidt overdragelse af immaterielle rettigheder overhovedet har fundet sted
 • Fastsættelse af interne afregningspriser for varer og tjenesteydelser
 • Aflønning af produktions- og salgsselskaber
 • Fastsættelse af renten på koncerninterne lån
 • Betydningen af, at et selskab har haft skattemæssige underskud i en årrække
 • Valg af værdiansættelsesmetode
 • Den TP-mæssige betydning af, at et koncernhovedsæde flyttes til udlandet
 • Den TP-mæssige betydning af, at fabrikation i et datterselskab lukkes som følge af rationalisering
 • Hvorvidt statsskattelovens § 4 - uden for tilfælde omfattet af armslængdereglen i ligningslovens § 2 - afgiver hjemmel for fiksering af vederlag
 • Hvorvidt TP-dokumentationen kan tilsidesættes
 • Betydningen af, at TP-dokumentationen tilsidesættes
 • Bevisbyrdespørgsmål
 • Omfanget af Landsskatterettens og domstolenes prøvelsesret over for SKATs skønsmæssige afgørelser
 • Valget mellem at føre en klagesag eller at iværksætte MAP-forhandlinger/voldgiftssag
 • Hvorvidt betingelserne for iværksættelse af aftaleproceduren/voldgiftsbehandling i henhold til voldgiftskonventionen er opfyldt 
 • Hvem der er rette klageinstans efter voldgiftskonventionen
 • Iværksættelse af APA-forhandlinger (Advanced Pricing Agreement) med eller uden "roll-back"
 • Hvorvidt betingelserne for betalingskorrektion og omgørelse er opfyldt
 • Forældelse
 • Anvendelse af syn og skøn for Landsskatteretten

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter