På denne side har vi samlet en række links til regler, dokumenter mv. som er relevante i forbindelse med UPC.

Regler om patentdomstolen (UPC)

Aftale om den fælles patentdomstol (UPC-aftalen)
Inklusiv UPC’s statut. Den centrale aftale om UPC's oprettelse og organisering. Udgave fra EU-tidende C 175 af 20. juni 2013.

Liste - lande der har ratificeret UPC-aftalen

Ikrafttrædelsesprotokollen
Tillægsprotokol til UPC-aftalen om provisorisk anvendelse. Protokollen gør det muligt at anvende dele af UPC-aftalen, før UPC-systemet kommer fuldt til eksistens. Dette er navnlig af relevans i relation til fravalgsordningen, idet det bliver muligt at indgive anmodninger om fravalg af UPC's kompetence, før der kan anlægges søgsmål ved UPC.

Liste - lande der har ratificeret tillægsprotokollen om provisorisk anvendelse

EU-notat af 20. november 2017 om status i ratifikationsprocessen

Immunitetsprotokollen
Tillægsprotokol til UPC-aftale vedrørende privilegier og immuniteter for UPC og dens ansatte

Liste - lande der har ratificeret immunitetsprotokollen

Procesreglementet - UPC's retsplejelov
(Seneste 18. udkast af 19. oktober 2015, som ændret i juni og oktober 2016 samt i marts 2017)

Regler om retsafgifter og sagsomkostninger ved UPC
(Seneste udkast af 25. februar 2016)

Regler om loft over sagsomkostninger ved UPC
(Seneste udkast af 16. juni 2016)

Vejledning om retsafgifter og sagsomkostninger ved UPC
(Seneste udkast offentliggjort 26. februar 2016)

Adfærdskodeks
"Code of Conduct" for professionelle repræsentanter ved UPC
(Seneste 4. udkast af 22. juni 2016)

EPLC-reglementet
Regelsættet vedrørende European Patent Litigation Certificate om patentagenters muligheder for at opnå møderet for UPC. (Seneste reviderede udkast af 1. december 2016)

Aftale om regional nordisk-baltisk afdeling
Aftale mellem Estland, Letland, Litauen og Sverige om oprettelse af en regional, nordisk-baltisk-afdeling.
(Engelsk udgave fra den Litauiske retsdatabase E-Tar)

Erklæring om regional nordisk-baltisk afdeling
Erklæring fra Estland, Letland, Litauen og Sverige om stedet for den mundtlige forhandling i den regionale, nordisk-baltiske afdeling.
(Engelsk udgave fra den Litauiske retsdatabase E-Tar)

Regler vedrørende enhedspatentet

Enhedspatentforordningen
EU's forordning vedrørende enhedspatentet.
(Udgave fra EU-tidende L 361 af 31. december 2012)

Sprogforordningen
EU's forordningen vedrørende enhedspatentets sprog.
(Udgave fra EU-tidende L 361 af 31. december 2012)

Rådsafgørelse om enhedspatent 
Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent. Afgørelsen, der giver tilladelse til at oprette et enhedspatent, uden deltagelse af alle EU-medlemslande.
(Udgave fra EU-tidende L 76 af 22. marts 2011)

Afgørelse om Italiens deltagelse
EU-Kommissionens afgørelse om Italiens deltagelse i enhedspatentordningen.
(Udgave fra EU-tidende L 256 af 1. oktober 2015)

Enhedspatentregelsættet
EPO's regelsæt om udstedelse af enhedspatenter.

Gebyrregelsættet
EPO's regelsæt vedrørende gebyrer for enhedspatentet.

EPO's Unitary Patent Guide
EPO's vejledning vedrørende meddelelse, opretholdelse og administration af enhedspatenter

Regler og dokumenter m.v. om Danmark og UPC

Patentloven
(Lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019)

Patentdomstolsloven
Den danske lov, der blev vedtaget på baggrund af folkeafstemningen den 25. maj 2014, og som gennemfører UPC-aftalen i dansk ret. Loven afgiver suverænitet til UPC, sådan at UPC kan træffe afgørelser som var den en dansk domstol. Loven foretager herudover et par ændringer i patentloven, brugsmodelloven og retsplejeloven.
(Lov nr. 551 af 2. juni 2014 om en fælles patentdomstol)

Justitsministeriets notat om tilslutning til UPC

Udvalgte forarbejder m.v. om fortolkning af UPC-aftalen og procesreglementet

Meddelelse fra Kommissionen
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende forbedring af patentsystemet i Europa.

Rådsdokument
Rådsdokument nr. 5245/08 af 11. januar 2008, "EU Patent Jurisdiction - Remedies, procedures and other measures".

Rådsdokument
Rådsdokument nr.7001/08 af 27. februar 2008, "EU Patent Jurisdiction - Main features of the Court system (first part); Remedies, procedures and other measures (second part)"

Rådsdokument
Rådsdokument nr. 7728/08 af 19. marts 2008, "European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument". Tidligt udkast til UPC-aftalen.

Udtalelse fra EU-Domstolen
EU-Domstolens udtalelse nr. 1/09 af 8. marts 2011 om UPC-aftaleudkastets forenelighed med EU-retten.

Rådsdokument
Rådsdokument nr. 10630/11 af 26. maj 2011. Rådsdokument med EU-Kommissionens non-paper om løsningerne til en fælles patentdomstol efter EU-Domstolens udtalelse nr. 1/09.

Rådsdokument
Rådsdokument nr. 14191/11 af 20. september 2011 "Compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union acquis - Non-paper from the Commission services". Rådsdokument vedrørende UPC-aftaleudkastets forhold til Bruxelles I-forordningen m.v.

Bemærkninger til procesreglementet
Forberedelseskomiteens bemærkninger til 16. udkast til procesreglementet.

Bemærkninger til procesreglementet
Forberedelseskomiteens bemærkninger til 17. udkast til procesreglementet.

Fortolkningsnotat vedrørende fravalg af UPC's kompetence
Forberedelseskomiteens fortolkningsnotat af 29. januar 2014 vedrørende UPC-aftalens artikel 83 vedrørende fravalg af UPC's kompetence.

Wiener-traktatretskonventionen
Wiener-traktatretskonventionen af 23. maj 1969. Global traktat vedrørende blandt andet fortolkning af traktater. Traktaten gælder for alle UPC-stater.

Dansk udgave af Wiener-traktatretskonventionen
(Fra Lovtidende C)

EU-regler m.v. af relevans for patentretten

SPC-forordningen for lægemidler
(Konsolideret udgave af 1. juli 2013)

Forordningen vedrørende lægemidler til pædiatrisk brug
(Konsolideret udgave af 26. januar 2007)

SPC-forordningen vedrørende plantebeskyttelsesmidler
(Konsolideret udgave af 1. juli 2013)

Biotekdirektivet
(Udgave fra EU-tidende L 213 af 30. juli 1998)

Meddelelse vedrørende Biotek-direktivet 
EU-Kommissionens meddelelse offentliggjort den 8. november 2016 om fortolkning af visse artikler i Biotek-direktivet
(Udgave fra EU-tidende C 411 af 8. november 2016)

Lægemiddeldirektivet
(Konsolideret udgave af 1. januar 2022)

Lægemiddelforordningen
(Konsolideret udgave af 28. januar 2022)

Retshåndhævelsesdirektivet
(Udgave fra EU-tidende L 157 af 30. april 2004)

Internationale konventioner m.v. af relevans for patentretten

Den Europæiske Patentkonvention (EPK)
Den Europæiske Patentkonvention af 5. oktober 1973 (München-konventionen) som ændret i 2000 - ændringerne trådt i kraft den 13. december 2007.
(Engelsk udgave fra EPO's hjemmeside)

Danmarks ratificering af EPK
Bekendtgørelse om Danmarks ratificering fra Lovtidende C

London-aftalen af 17. oktober 2000
Aftale om anvendelse af artikel 65 i EPK. Aftalen medfører, at visse EPK-stater i et nærmere bestemt omfang fraviger oversættelseskravet i EPK.
(Engelsk udgave fra EPO's hjemmeside)

Dansk udgave af London-aftalen
(Fra Lovtidende C)

Lov vedrørende Danmarks ratificering af EPK
Lov nr. 368 af 7. juni 1989 om ændring af patentloven (ratificering af EPK). Den danske lov, der gennemfører EPK i dansk ret:

TRIPS-aftalen
"Aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder". Undertegnet den 15. april 1994 som en del af WTO-overenskomsten.
(Udgave offentliggjort i EU-tidende L 336, af 23. december 1994, se s. 213 ff.)

Danmarks ratificering af WTO-overenskomsten
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af WTO-overenskomsten fra Lovtidende C

Pariskonventionen af 20. marts 1883
Konvention om beskyttelse af intellektuel ejendomsret - som senest ændret i 1967 og 1979.
(Engelsk udgave fra WIPOs hjemmeside)

Dansk udgave af Pariskonventionen
(Fra Lovtidende C)

Dansk udgave af Pariskonventionen
(Fra Lovtidende C - 1979-ændringen)
 
Patentsamarbejdstraktaten (PCT)
Patentsamarbejdstraktaten af 19. juni 1970 - som ændret senest i 2001.
(Engelsk udgave fra WIPOs hjemmeside)

Dansk udgave af Patentsamarbejdstraktaten
(Fra Lovtidende C)

Dansk udgave af Patentsamarbejdstraktaten
(Fra Lovtidende C - 1979-ændringen)

Europarådets konvention af 27. november 1963
Konvention om samordning af visse dele af den materielle patentret (Strassburg-konventionen). Konventionen harmoniserer blandt andet patenterbarhedsbetingelserne.
(International udgave fra Europarådets hjemmeside)

Dansk udgave af Europarådets konvention af 27. november 1963
(Fra Lovtidende C)

Patentlovstraktaten af 1. juni 2000
Traktat der harmoniserer visse formelle regler vedrørende patentansøgning.
(Engelsk udgave fra WIPOs hjemmeside)

Dansk udgave af patentlovstrakten
(Fra lovforslaget til den danske gennemførelseslov i Retsinformation)

Fællesskabets patentkonvention - 1975-konventionen
Fællesskabets patentkonvention af 15. december 1975 som suppleret ved aftale af 15. december 1989 (Luxembourg-patentkonventionen). Konventionen er aldrig trådt i kraft.
(1975-konventionen, udgave fra EF-tidende L 17 af 26. januar 1976)

Fællesskabets patentkonvention - 1989-aftalen
(1989-aftalen, udgave fra EF-tidende L 401 af 30. december 1989)

Dokumenter m.v. om Brexit

Pressemeddelelse om UPC og Brexit
Pressemeddelelse fra den engelsk patentmyndighed (Intellectual Property Office) vedrørende deltagelse i UPC på trods af Brexit.

Notat om UPC og Brexit
Notat fra Richard Gordon QC og Tom Pascoe fra engelske Brick Court Chambers vedrørende britisk deltagelse i UPC på trods af Brexit.

Rapport om UPC og Brexit
Rapport fra Matthias Lamping og Hanns Ullrich, begge fra Max Planck Institute for Innovation and Competition om britisk deltagelse i UPC på trods af Brexit.

European Union (Withdrawal) Act 2018
Den britiske lov om udtræden af EU.

Aftale mellem EU og Storbritannien om Storbritanniens udtræden af EU 
Offentliggjort 5 December 2018. Aftaleteksten mellem EU og Storbritannien (bilag til forslaget til rådsafgørelsen om underskrift af udtrædelsesaftale).

Forslag til rådsafgørelse om underskrift af udtrædelsesaftalen
Forslag til rådsafgørelsen om underskrift af aftalen.

Forslag til rådsafgørelse om vedtagelse af aftalen om Storbritanniens udtræden af EU
Forslag til rådsafgørelse om godkendelse af aftalen.

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Regler vedrørende jurisdiktion og anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser

Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)
Værneting samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser mellem EU-lande.
(Konsolideret udgave af 26. februar 2015)

Dansk parallelaftale om Bruxelles I-forordningen
(Udgave fra EU-tidende L 299 af 16. november 2005)

Lugano-konventionen af 30. oktober 2007
Værneting, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende Island, Norge og Schweiz.
(Udgave fra EU-tidende L 339 af 21. december 2007)

Haager-værnetingsaftalekonventionen
Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om internationale værnetingsaftaler. Gælder vedrørende blandt andet anerkendelse af domme afsagt af domstole valgt i en eksklusiv værnetingsaftale.
(Udgave fra EU-tidende L 133 af 29. maj 2009, s. 1 ff.)

Dansk udgave af Haager-værnetingsaftalekonventionen
(Fra bilag 1 til dansk gennemførelseslov)

Engelsk udgave af Haager-værnetingsaftalekonventionen
(Fra Haager-konferencens hjemmeside)


Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Den danske lov, der gennemfører Bruxelles I-forordningen/parallelaftalen og Lugano-konventionen i dansk ret.
(2006-hovedlov vedrørende den oprindelige 2001-forordning)

2013-ændringslov
(2013-ændringslov vedrørende den omarbejdede Bruxelles I-forordning og Lugano-konventionen)

2017-ændringslov
(2017-ændringslov vedrørende gennemførelse af Haager-konventionen om internationale værnetingsaftaler - endnu ikke trådt i kraft).

2018-lovbekendtgørelse

Bruxelles-konventionen
Bruxelles-konventionen af 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (konsolideret udgave). Forgængeren til Bruxelles I-forordningen. Konventionen gælder i forhold til domme og retsforlig fra før Bruxelles I-forordningens ikrafttræden og i forhold til sager, der er anlagt før dette tidspunkt, det vil sige før den 1. marts 2002, jf. forordningens artikel 66, jf. artikel 80 (og den tilsvarende artikel 66, jf. artikel 76, i den tidligere Bruxelles I-forordningen (nr. 44/2001) og 1. juli 2007 for så vidt angår Danmark, jf. parallelaftalens artikel 12 og bekendtgørelse nr. 415 af 8. maj 2007 om ikrafttræden af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Herudover gælder Bruxelles-konventionen i forhold til visse af de oversøiske territorier, der falder uden for Bruxelles I-forordningens geografiske anvendelsesområde, jf. forordningens artikel 68 og EUF-traktatens artikel 355.
(Udgave fra EU-tidende C 27 af 26. januar 1998, s. 1 ff.)

Lov om EF-domskonventionen m.v.
Den danske lov, der gennemfører Bruxelles-konventionen.

Bekendtgørelse
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov EF-domskonventionen m.v. Bekendtgørelsen indeholder konventionsteksten.

Den nordiske Domskonvention
Den nordiske Domskonvention om anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om privatretlige krav. Konventionen gælder mellem Danmark, Norge og Island (mellem Danmark, Finland og Sverige gælder de relevante EU-regelsæt, jf. ovenfor).
(Dansk udgave fra Lovtidende C)

Bekendtgørelse
Bekendtgørelse om forholdet mellem Den Nordiske Domskonvention og Bruxelles I-forordningen m.v.

Nordisk domslov
Lov om gennemførelse af Den nordiske Domskonvention i Danmark. Loven indeholder blandt andet regler om litispendens m.v.

Regler vedrørende lovvalg

Rom I-forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Lovvalg for kontraktlige forpligtelser. Forordningen gælder på grund af det danske retsforbehold ikke for Danmark. I stedet gælder Rom-konventionen, jf. nedenfor.

Rom-konventionen
Rom-konventionen af 19. juni 1980. Lovvalg for kontraktlige forpligtelser.
(Udgave fra EF-tidende L 266 af 9. oktober 1980)

Dansk gennemførelseslov vedrørende Rom-konventionen
Lovbekendtgørelse nr. 139 af 17. februar 2014 om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.

Haager-konventionen
Haager-konventionen af 15. juni 1955 om lovvalg ved løsørekøb af international karakter.
(Fransk udgave fra Haager-konferencens hjemmeside)

Dansk udgave af Haager-konventionen
(Fra Lovtidende C)

Haager-konventionen - dansk gennemførelseslov

Rom II-forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007, af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen). Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt. Forordningen gælder på grund af det danske retsforbehold ikke for Danmark.
(Udgave fra EU-tidende L 199 af 31. juli 2007)

Regler vedrørende voldgift

New York-konventionen
New York-konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser.
(Engelsk udgave fra UNCITRAL's hjemmeside)

Dansk udgave af New York-konventionen
(Fra Lovtidende C)

Voldgiftsloven

Voldgiftsbekendtgørelsen

Genèvekonventionen om international handelsvoldgift
Europæisk konvention af 21. april 1961 om international handelsvoldgift. Konventionen supplerer New York-konventionen med blandt andet fælles regler for voldgiftsrettens etablering og proceduren for voldgiftsretten.
(International udgave fra FN's hjemmeside)

Dansk udgave af Genèvekonventionen om international handelsvoldgift
(Fra Lovtidende C)

Europarådsoverenskomsten om anvendelse af Genèvekonventionen
Overenskomst af 17. december 1962 om anvendelse af den europæiske om international handelsvoldgift. Vedrører spørgsmålene om kompetence for nationale myndigheder, hvis der opstår tvister vedrørende dannelsen af voldgiftsretten.
(International version fra Europarådets hjemmeside)

Dansk version af Europarådsoverenskomsten vedr. Genèvekonventionen
(Fra Lovtidende C)

Regler vedr. forkyndelse, bevisoptagelse i udlandet, oplysning om fremmed ret m.v.

Forkyndelsesforordningen
Forordning vedrørende forkyndelse mellem EU-lande
(Konsolideret udgave fra EU-tidende L 158 af 1. juli 2013)

Dansk udgave af forkyndelsesforordningen
(Fra Lovtidende C)

Forkyndelsesforordningen - dansk parallelaftale 
(Udgave fra EU-tidende L 300 af 17. november 2005)

Bekendtgørelse
Bekendtgørelse vedrørende gennemførelse af forkyndelsesforordningen i Danmark.
(Udgave fra Lovtidende C)

Haager-forkyndelseskonventionen af 15. november 1965
Konvention om forkyndelse i relation til ikke-EU-lande.
(Engelsk udgave fra Haager-konferencens hjemmeside)

Dansk udgave af Haager-forkyndelseskonventionen
(Fra Lovtidende C)

Bevisoptagelsesforordningen
Gælder på grund af det danske retsforbehold ikke i Danmark.
(Konsolideret udgave af 4. december 2008)

Haager-bevisoptagelseskonventionen af 18. marts 1970
Gælder vedrørende bevisoptagelse i Danmark og vedrørende bevisoptagelse uden for EU.
(Engelsk udgave fra Haager-konferencens hjemmeside)

Dansk udgave af Haager-bevisoptagelseskonventionen
(Fra Lovtidende C)

Haager-konventionen om civilprocessen af 1. marts 1954
Konventionen gælder b.la. vedrørende forkyndelse og bevisoptagelse i ikke-EU-lande, der ikke har tiltrådt Haager-bevisoptagelseskonventionen.
(Engelsk udgave fra Haager-konferencens hjemmeside)

Dansk udgave af Haager-konventionen om civilprocessen
(Fra Lovtidende C)

Haager-konventionen af 17. juli 1905 angående en international ordning med hensyn til visse civilprocessuelle forhold
(Dansk udgave fra Lovtidende C)

Nordisk konvention af 26. april 1974 om gensidig retshjælp
Konventionen gælder forkyndelse og bevisoptagelse mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 
(Dansk udgave fra Lovtidende C)

Lov vedr. optagelse af bevis i udlandet
Lov nr. 161 af 18. december 1897 om retternes medvirken til optagelse af bevis i udlandet m.m.

Lov vedr. optagelse af bevis i udlandet - tillæg
Lov nr. 37 af 28. februar 1908 om tillæg til lov af 18. december 1897 om retternes medvirken til optagelse af bevis i udlandet m.m.

Europarådets konvention af 7. juni 1968 om oplysning om fremmed ret
(International udgave fra Europarådets hjemmeside)

Dansk udgave af Europarådets konvention af 7. juni 1968 om oplysning om fremmed ret
(Fra Lovtidende C)

Forskellige udenlandske love

Den britiske patentlov (Patents Act 1977)
(Fra legislation.gov.uk)

Den tyske patentlov (Patentgesetz, "PatG")
(Udgave på både engelsk og tysk fra gesetze-im-internet.de)

Den svenske patentlov (Patentlag)
(Fra Regeringskansliets rättsdatabaser)

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc