I forbindelse med UPC-aftalens ikrafttræden indføres en overgangsperiode på mindst syv år. I denne periode gælder særlige regler, herunder en fravalgsordning der giver mulighed for, at patenthavere kan tage deres europæiske patenter helt ud af ordningen.

Overgangsordning for europæiske patenter

For så vidt angår de traditionelle, europæiske patenter indebærer UPC-aftalens artikel 83, stk. 1, en overgangsordning, hvorefter der i en periode på syv år efter aftalens ikrafttræden også kan anlægges søgsmål ved de nationale domstole (forudsat at patentejeren eller patentansøgeren ikke har fravalgt ordningen).

Dette betyder, at der i en periode kan versere søgsmål både ved UPC og ved nationale domstole for så vidt angår det samme patent. Overgangsperioden kan forlænges op til yderligere syv år.

Denne overgangsordning vil altid gælde for traditionelle, europæiske patenter. Hvis man som patenthaver vil undgå de nationale domstole til fordel for UPC, bør man vælge enhedspatentet, hvor kun nogle få sagstyper vil være underlagt de nationale domstoles kompetence.

Fravalgsordning for europæiske patenter

Patenthavere og patentansøgere kan for så vidt angår europæiske patenter og tilhørende supplerende beskyttelsescertifikater fravælge UPC’s kompetence, jf. UPC-aftalens artikel 83, stk. 3. Dette gøres ved, senest en måned inden perioden på de syv år udløber, at meddele UPC’s registreringskontor, der kommer til at ligge ved appeldomstolen i Luxembourg, at et europæisk patent skal være undtaget fra dets kompetence.

Denne fravalgsmulighed bliver sat i værk allerede inden UPC starter op, jf. den særlige protokol herom. Dette giver mindst tre måneder til at indgive anmodningen om fravalg, inden der kan anlægges søgsmål ved UPC.

Denne mulighed er vigtig, fordi hvis der bliver anlagt sag ved UPC, inden patenthaveren når at få indgivet sin anmodning om fravalg, er det for sent at få patentet taget ud af ordningen. Patenthavere bør på den baggrund afgøre, om nogle patenter ønskes udtaget af ordningen.

Et fravalg kan frit tilbagekaldes, men kun i det omfang der ikke er anlagt søgsmål ved en national domstol.

De komplicerede regler om fravalgsordningen er nærmere fastlagt i procesreglementets regel 5. Det er værd at hæfte sig ved, at et fravalg skal angå alle lande, hvor et europæisk patent er gældende. Et patent kan altså ikke tages delvist ud af ordningen.

Fravalget skal også gælde eventuelle supplerende beskyttelsescertifikater, og hverken patent eller certifikat kan således tages ud af ordningen uafhængigt af hinanden. Er der flere ejere af patentet, skal de hver især indgive en anmodning. UPC går ud fra, at personer registreret som ejer i de respektive patentregistre er berettigede til at indgive anmodning om fravalg. 

Fravalgsordningen gælder også europæiske patenter, og et fravalg for så vidt angår en ansøgning får virkning for et senere udstedt patent, og herunder også tilknyttede supplerende beskyttelsescertifikater.

Fravalgsordningen er også vigtig at have for øje ved udarbejdelse af aftaler, der involverer patentaftaler, eksempelvis licensaftaler, forsknings- og udviklingsaftaler, teknologioverførselsaftaler og lignende. Aftaleparterne bør forholde sig til, om en given rettighed skal være omfattet af UPC’s kompetence eller ej og tage højde for de forskellige scenarier i aftalen. Det samme gælder i relation til virksomhedstransaktioner, hvor patentporteføljer er involveret.

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc