Afgørelse fra Datatilsynet vedrørende sletning af profil og indlæg på et debatforum

Datatilsynet har i en afgørelse fra slutningen af 2009 fundet, at et debatforum ikke var berettiget til at opretholde en tidligere brugers profil og indlæg i en form, der kunne henføres til den tidligere bruger som person, efter denne bruger havde fremsat ønske om sletning.

I sagen var den tidligere brugers profil blevet deaktiveret på ubestemt tid af debatforummet, fordi brugeren havde overtrådt reglerne for debatforummet. Den tidligere bruger kunne efter deaktiveringen ikke logge ind på debatforummet, men den tidligere brugers profil og indlæg fremgik fortsat af forummet, således at disse var tilgængelige for alle brugere på forummet. Brugeren havde anmodet debatforummet om at slette hans profil og debatindlæg, hvilket brugeren var blevet nægtet.

Datatilsynet fandt, at persondataloven gjaldt for alle de behandlinger af oplysninger om den tidligere bruger, som debatforummet foretog. Datatilsynet fandt endvi­dere ud fra en konkret vurdering, at debatforummet på nuværende tidspunkt måtte betragtes som dataansvarlig for behandlingen af den tidligere brugers profiloplysnin­ger og de personoplysninger, som indgik i hans debat­indlæg på forummet, idet det alene var debatforummet, som faktisk rådede over oplysningerne.

Datatilsynet fastslog, at selv i en sag, hvor behandlingen ikke strider mod persondatalovens behandlingsregler (den tidligere bruger havde selv gjort oplysningerne tilgængelige på debatforummet), vil en indsigelse fra en registreret være berettiget, hvis vægtige grunde, der vedrører den registreredes særlige situation, taler for, at indsigelsen skal imødekommes.

Datatilsynet fortsatte herefter med at tilkendegive, at brugeren ofte vil have et berettiget ønske i at få sin profil slettet eller anonymiseret på et diskussionsforum m.v. Dette vil ifølge Datatilsynet bl.a. kunne ske ved fortsat at lade brugeren fremgå under en generel og neutral be­tegnelse som f.eks. "Gæst" eller "Tidligere bruger".

Datatilsynet tilkendegav desuden, at i forhold til spørgsmålet om sletning af personhenførbare oplysnin­ger fra indlæg, vil der normalt foreligge konkrete omstændigheder, der taler for, at brugerens ønske om en sletning skal imødekommes, hvis debatsiden har givet brugerne en begrundet forventning om, at det er muligt at slette indlæg. En begrundet forventning kan ifølge Datatilsynet bl.a. være skabt ved, at brugeren på tids­punktet for indlægget kunne slette sine indlæg eller redigere i disse, eller hvis det af brugervilkårene eller på anden måde fremgår, at det er muligt at få slettet ind­læg. Ifølge Datatilsynet vil brugerens ønske i en sådan forbindelse eventuelt kunne imødekommes ved, at ind­lægget opretholdes på en sådan måde, at det ikke umid­delbart kan henføres til brugeren.

I den konkrete sag var det muligt for brugerne af debat­forummet at slette deres egne indlæg.

På ovennævnte baggrund fandt Datatilsynet, at debat­forummet ikke var berettiget til at opretholde den tidli­gere brugers profil og indlæg i en form, der kunne henfø­res til den tidligere bruger som person, efter denne bru­ger havde fremsat ønske om sletning.