Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og nødvendige foranstaltninger

I 2006 blev det muligt for erhvervsdrivende at give pant i alt, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virk­somhedspant), herunder blandt andet i kundefordringer, varelagre, fabriksnye biler og driftsmidler m.v. Virksom­hedspantet etableres ved et skadesløsbrev med en fast beløbsgrænse for størrelsen af det krav, pantet yder sikkerhed for, og det skal tinglyses i pantsætters person­bog for at få virkning over for kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Indtil videre er det typisk de erhvervsdrivendes bankfor­bindelser, der har etableret virksomhedspant til sikker­hed for deres bankengagement. Det er dog i princippet muligt at tilbyde et virksomhedspant som sikkerhed over for alle kreditorer, dog ikke over for nærstående. Ved nærstående forstås blandt andet pantsætters ægtefælle og nærmeste slægtninge, selskaber tilhørende disse, pantsætters moderselskab eller selskaber tilhørende pantsætters ejer/moderselskab.

Med indførelsen af reglerne om virksomhedspant er der nu risiko for, at konsignationssælgerens ret til at tage fabriksnye biler tilbage fra bilforhandleren, f.eks. i tilfæl­det af dennes konkurs, i visse tilfælde må vige for et senere (men før konkursen) stillet virksomhedspant i samme aktiver. Virksomhedspanthaveren er typisk den eneste kreditor, der modtager hel eller delvis dækning for sit tilgodehavende ved virksomhedspantsætters konkurs. Det er således af afgørende betydning for en konsignationssælgers sikring af sit krav på betaling af købesummen for fabriksnye biler, at risikoen for, at kon­signationssælgerens ret bliver ekstingveret (fortrængt), så vidt muligt imødegås, jf. herom nedenfor.

Baggrund

Det følger af tinglysningslovens § 42d, stk. 2, at ejen­domsforbehold i fabriksnye biler hverken kan eller skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod kreditorer. Konsig­nationsforholdet mellem en bilimportør og dennes for­handlere af fabriksnye biler skal således uanset den manglende tinglysning respekteres af forhandleres kre­ditorer, herunder et konkursbo, hvis konsignationsfor­holdet er gyldigt etableret mellem importøren og for­handleren.

I modsætning hertil kan godtroende aftaleerhververe (købere eller panthavere) ekstingvere importørens ejen­domsforbehold i de fabriksnye konsignationsbiler, hvis de almindelige ekstinktionsbetingelser er opfyldt.

Det er således et kendt problem i bilbranchen, at en godtroende køber af en konsignationsbil vil vinde ret til bilen i forhold til konsignationssælgeren, trods et tidli­gere taget ejendomsforbehold i bilen. Som et værn mod denne problemstilling etableres i praksis et system med løbende håndtering af bilens dokumenter og afregning fra forhandleren til importøren, importørens kontrol med salget af biler og den løbende afregning m.v.

Konsignationssælgeren skal også som hidtil respektere, hvis konsignationskøberen giver pant i en konsigna­tionsbil til en godtroende aftaleerhverver.

Virksomhedspant - pantsætningsforbud

Etablering af virksomhedspant og kolliderende rettigheder

Et virksomhedspant, hvorved en kreditor til sikkerhed for et på forhånd fastsat beløb f.eks. opnår pant i kundefor­dringer, varelager, fabriksnye biler og driftsmidler m.v., skal tinglyses i personbogen for at opnå gyldighed i for­hold til kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Efter indførelsen af reglerne om virksomhedspant viger konsignationssælgerens ret til fabriksnye konsignations­biler nu også for virksomhedspanthavers ret, hvis for­handleren efter købet af fabriksnye biler i konsignation giver virksomhedspant i disse til en godtroende aftaleer­hverver.

Det er således nu muligt for forhandleren at give virk­somhedspant i blandt andet fabriksnye biler, ligesom det er muligt, at der i skadesløsbrevet ved såkaldt relaksation kan undtages særlige bilmærker fra pantet, f.eks. de af konsignationssælgeren førte. Konsignationssælgeren skal dog være opmærksom på, at en sådan bestemmelse jo ikke hindrer, at der senere kan komme et fuldt virk­somhedspant, som så vil omfatte også de af konsigna­tionssælgeren solgte bilmærker.

Virksomhedspant gives som anført indtil videre typisk til banker. Som professionel långiver vil bankerne i visse tilfælde kunne siges at være bekendt med det forhold, at bilforhandlernes finansiering af købet af fabriksnye biler typisk sker ved køb på konsignationsvilkår. I visse tilfælde er det således muligt, at banken kan anses for at være i ond tro om konsignationssælgerens ejendomsforbehold i de fabriksnye biler hos forhandleren, og i så fald viger konsignationssælgerens ret til de under konsignation solgte fabriksnye biler ikke for bankens tinglyste virk­somhedspant.

Imidlertid er der en risiko for, at en virksomhedspantha­ver, der var i ond tro om konsignationssælgerens ret til de fabriksnye biler hos forhandleren på tidspunktet for tinglysningen af virksomhedspantet heri, vil gøre gæl­dende, at de fabriksnye biler, der leveres i konsignation efter tinglysningen af virksomhedspantet, vil blive grebet af virksomhedspantet, selvom panthaver på tidspunktet for tinglysning heraf var i ond tro. Hvis virksomheds­panthaver får medhold i et sådant synspunkt, vil virk­somhedspanthaveren i tilfælde af forhandlerens konkurs vinde ret til de fabriksnye biler, der er leveret til for­handleren efter tidspunktet for tinglysning af virksom­hedspantet.

For at imødegå risikoen for at blive fortrængt af en god­troende virksomhedspanthaver - og eventuelt også en virksomhedspanthaver i ond tro i forhold til biler leveret efter tinglysning af virksomhedspantet - bør konsigna­tionssælgeren af fabriksnye biler sikre sig, at forhandle­ren hverken helt eller delvist tinglyser et virksomheds­pant i bilaktiver, der kolliderer med de bilmærker, man ønsker at sælge i konsignation.

Eksempel på nødvendig foranstaltning

De nævnte risici kan imødegås ved, at konsignationssæl­geren sikrer sig, at bilforhandleren i personbogen tingly­ser et pantsætningsforbud (også kaldet en negativerklæ­ring) vedrørende de fabriksnye biler, med konsignations­sælgeren som påtaleberettiget. For at sikre muligheden for at forhindre tinglysningen af et efterfølgende stillet virksomhedspant, skal konsignationssælgeren være opmærksom på, at vedkommende anføres som påtale­berettiget - uanset om flere forskellige kreditorer har samme interesse i et pantsætningsforbud. Når et pant­sætningsforbud er tinglyst i forhandlerens personbog, vil det ikke være muligt efterfølgende at få tinglyst et virk­somhedspant omfattende disse aktiver, medmindre konsignationssælgeren giver samtykke hertil.

Der er formulartvang ved tinglysning af pantsætnings­forbudet, og der stilles således visse formelle krav til udformningen af erklæringen. Afgiften for tinglysning heraf udgør kr. 1.400, uanset hvor mange typer af aktiver pantsætningsforbudet vedrører.

Biler der er registreret i Centralregisteret for Motorkøre­tøjer

Som hidtil skal ejendomsforbehold (herunder konsigna­tion) og underpant i biler, der er registreret i Centralregi­steret for Motorkøretøjer ("CRM"), tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse over for kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Det er ikke muligt at etablere virksomhedspant i biler, der er registreret i CRM, eller som tidligere har været registreret i CRM eller i et tilsvarende udenlandsk bilre­gister. Der kan således ikke opstå en kollision mellem konsignationssælgerens rettigheder over en indregistre­ret bil, der er lyst i bilbogen, og virksomhedspanthaver­nes rettigheder, der lyses i personbogen. Konsignations­sælgere af biler, der er registreret i CRM, skal således som hidtil sikre sig, at deres ret over den solgte bil tingly­ses i bilbogen.

Konklusion

Ovennævnte forhold bør give anledning til, at procedu­rerne i forbindelse med, og den praktiske håndtering af, konsignationssalg af fabriksnye biler med mellemrum gennemgås med henblik på at sikre, at betingelserne for at håndhæve ejendomsforbeholdet i nævnte biler til stadighed kan opretholdes overfor købers kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Det bør samtidig sikres, at ejendomsforbeholdet i for­hold til reglerne om virksomhedspant ikke reelt udhules. For at imødegå risikoen for at blive fortrængt af en god­troende virksomhedspanthaver - og eventuelt også en virksomhedspanthaver i ond tro i forhold til biler leveret efter tinglysning af virksomhedspantet - bør konsigna­tionssælgeren af fabriksnye biler således sikre sig, at forhandleren får tinglyst et pantsætningsforbud i per­sonbogen med konsignationssælgeren som påtaleberet­tiget.