Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Personoplysninger må som udgangspunkt kun overføres til virksomheder m.v. beliggende i et tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Udgangspunktet gælder såvel ved overladelse af personoplysninger til en databehandler som ved videregivelse af personoplysninger til en ny dataansvarlig.

Overførsel af personoplysninger til virksomheder belig­gende i sikre tredjelande (herunder til amerikanske virk­somheder tilmeldt "Safe Harbor") kræver Datatilsynets forudgående tilladelse bl.a., hvis der overføres følsomme eller semi-følsomme oplysninger.

Overførsel af personoplysninger til virksomheder belig­gende i usikre tredjelande (og til amerikanske virksom­heder ikke tilmeldt "Safe Harbor") vil kunne ske, hvis den registrerede udtrykkeligt har samtykket til overførslen, eller hvis overførslen er nødvendig af hensyn til nærmere angivne formål m.v. I sådanne tilfælde vil en overførsel af følsomme og semi-følsomme oplysninger kræve Datatil­synets forudgående tilladelse, medmindre overførslen sker med den registreredes udtrykkelige samtykke, eller overførslen er nødvendig for at beskytte nærmere an­givne interesser m.v.

Overførsel af personoplysninger til virksomheder belig­gende i andre tredjelande (og til amerikanske virksom­heder ikke tilmeldt "Safe Harbor") vil også kunne ske efter Datatilsynets forudgående tilladelse, når den dataan­svarlige har ydet tilstrækkelige garantier for beskyttelse af de registreredes rettigheder. EU-Kommissionens stan­dardkontraktbestemmelser frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af de registreredes rettigheder, og det er også muligt at yde tilstrækkelige garantier ved anvendelse af binding corporate rules.