Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

Fra februar 2010 har Forbrugerstyrelsen fået kompetence til at yde omkostningsdækning til forbrugere, som helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et godkendt, privat klage- eller ankenævn.

Fra 1. februar 2010 er der i forbrugerklageloven indført regler, hvorefter Forbrugerstyrelsen kan yde omkostningsdækning til forbrugere, som helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et godkendt, privat klage- eller ankenævn.

Sagen skal være anlagt ved domstolene af forbrugeren til opfyldelse af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet, eller sagen skal være anlagt af den erhvervsdrivende til ændring af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet. Forbrugeren vil ikke kunne opnå omkostningsdækning af Forbrugerstyrelsen til prøvelse af krav, som forbrugeren ikke har fået medhold i under klagesagen. Forbrugerstyrelsen har alene kompetence til at meddele omkostningsdækning til en retssag i 1. instans.

Udgangspunktet er, at når en forbruger har fået helt eller delvis medhold af et klagenævn, vil forbrugeren kunne få dækket udgifter i forbindelsen med et sagsanlæg. Omkostningsdækning kan dog ikke meddeles, hvis det er åbenbart, at forbrugeren ikke vil kunne få medhold i sagen, fx hvis der efterfølgende er afsagt en dom, der strider mod nævnsafgørelsen.

Omkostningsdækning forudsætter, at forbrugeren ikke har retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved retssagen. Forbrugerstyrelsen kan dog yde en forbruger godtgørelse for den del af omkostningerne, der overstiger forsikringens maksimum, hvis sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt begrunder, at omkostningerne ikke har kunnet afholdes inden for forsikringens maksimum. Forbrugerstyrelsen kan endvidere yde en forbruger godtgørelse for omkostninger forbundet med en eventuel selvrisiko.

Forbrugerstyrelsen kan også yde en forbruger godtgørelse for eventuelle udgifter, som forbrugeren har haft i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller et forlig.

Omkostningsdækning er uafhængig af ansøgerens indtægtsforhold og træder i stedet for reglerne om fri proces.

Reglerne gælder for sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn er indgivet den 1. januar 2010 eller senere.