Bankpakke IV

Med det aktstykke, som Folketingets finansudvalg godkendte den 7. september 2011, har partierne bag den nye Bankpakke IV søgt at bane vejen for en yderligere konsolidering i segmentet af små og mellemstore danske pengeinstitutter. Selvom Bankpakke IV's endelige udformning foreløbig afventer gennemførelse af den nødvendige følgelovgivning efter valget, bør finanssektoren allerede nu interessere sig for de muligheder og de problemstillinger, som bankpakken rejser. Bankpakke IV introducerer en statslig medgiftsordning, der vil kunne benyttes i kombination med den eksisterende medgift fra Indskydergarantifonden, og en statslig garanti i forbindelse med fusioner.

Med det aktstykke, som Folketingets finansudvalg godkendte den 7. september 2011, har partierne bag den nye Bank­pakke IV søgt at bane vejen for en yderligere konsolidering i seg­mentet af små og mellemstore danske pengeinstitut­ter.

Selvom Bankpakke IV's endelige udformning foreløbig afventer gennemførelse af den nødvendige følgelovgivning efter valget, bør finanssektoren allerede nu interessere sig for de mulighe­der og de problemstillinger, som bankpakken rejser.

Bankpakke IV introducerer en statslig medgiftsordning, der vil kunne benyttes i kombination med den eksisterende medgift fra Indskydergarantifonden, og en statslig garanti i forbindelse med fusioner.

Udvidet medgiftsordning

Udvidelsen af medgiftsordningen betyder, at staten nu kan bidrage økonomisk, hvis et sundt pengeinstitut helt eller delvist overtager et nødlidende pengeinstitut. Medgiften svarer til det tab, som staten ville lide, hvis det nødlidende pengein­stitut skulle afvikles efter Bankpakke III.

Overdragelse af et nødlidende pengeinstitut efter den nye medgiftsordning i Bankpakke IV bør imidlertid give anled­ning til at overveje en række økonomiske, juridiske, skat­temæssige og praktiske forhold, herunder:

Medgiftens størrelse

Som nævnt må en medgiftsløsning ikke stille staten øko­nomisk dårligere, end tilfældet ville være, hvis det nød­lidende pengeinsti­tut skulle afvikles efter Bankpakke III. Det sunde pengeinstitut må herefter vurdere, om en med­gift af denne størrelse vil udgøre en rimelig risikopræmie for overtagelsen af det nødlidende pengeinstitut. Ved den vurdering bør det sunde pengein­stitut være opmærksom på, at det i Bankpakke IV også er forudsat, at Finansiel Stabilitet A/S kan have krav på hel eller delvis tilbagebeta­ling ("earn out") af medgiften, så­fremt de bankengage­menter, der indgik i overdragel­sen, efter 3 år kan ansættes til en værdi, der ligger mere end 10% over den værdi, der blev lagt til grund ved bereg­ning af medgiften. I givet fald vil Finansiel Stabilitet A/S have krav på tilbagebetaling af medgiften med et beløb svarende til halvdelen af en sådan merværdi.

Strukturen for overdragelsen

Det bør nøje overvejes, om overdragel­sen skal gen­nemfø­res som et aktiesalg, over­dragelse af det nødli­dende pen­geinstituts akti­ver/passiver eller i form af en fusion. Valg af struktur vil afhænge af den konkrete situation, herunder blandt andet de bagved­liggende ejerforhold samt de skat­te­mæssige og kon­traktsmæs­sige konsekvenser ved valg af struktur.

Skattemæssige forhold

Der er i dag næppe hjemmel til at anse den statslige med­gift som skattefri. Det må dog forventes, at lovgiv­ningen vil blive ændret, således at medgiften bliver skattefri - ligesom tilfældet i dag er for den med­gift fra Indskydergaranti­fonden, der kan ydes under Bankpakke III.

Konkurrenceretlige begrænsninger

En hel eller delvis overtagelse efter Bankpakke IV skal - afhængig af par­ternes omsætning - anmeldes til konkur­rencemyndig­hederne. I tilfælde af anmeldelsespligt må overdragel­sen som udgangspunkt ikke gennemføres, før konkur­rencemyndighedernes godkendelse foreligger. I forbin­delse med overvejelserne om at overtage et nød­lidende pengeinstitut er det derfor vigtigt at undersøge, om overtagelsen har konkurrenceretlige aspekter, som skal håndteres, før der kan tages endelig stilling til, om - og i givet fald hvor­dan - overtagelsen skal gennemføres.

 Medarbejdernes stilling

Ved hel eller delvis overtagelse af et nødlidende penge­institut efter reglerne i Bank­pakke IV skal man være opmærksom på virksomheds­overdragelseslo­vens regler om medarbejderes rettighe­der i forbin­delse med over­dragelse af en virksomhed. Udgangs­punktet vil være, at medarbejderne blot følger med på uændrede ansættel­sesvilkår. Selvom det finan­sielle område generelt er omfattet af Standardoverens­komsten for pengeinstitut og real­kredit indgået mellem Finansforbundet og FA, kan der for de medarbejdere, der indgår i overdragelsen, tillige være individuelle vil­kår og/eller lokalaftaler, der skal iagttages.

Individuel statsgaranti ved fusion

I tillæg til den udvidede medgiftsordning giver Bankpakke IV endvidere mulighed for frem til udgangen af 2013 at søge om individuel statsgaranti i forbindelse med fusioner mellem pengeinstitutter.

En "fusion" i Bankpakke IV's forstand foreligger i tilfælde af et varigt skift i eller en varig overgang af kontrollen med en virksomhed eller med aktiver, som er i stand til at generere en omsætning i et marked. Fusionsbegrebet omfatter derfor både den situation, hvor to eller flere hidtil uafhæn­gige virksomheder sammensmeltes til én virksomhed, og hvor en eller flere personer, som allerede kontrollerer mindst én virksomhed, eller en eller flere virksomheder ved opkøb af andele eller aktiver, gennem aftale eller på anden vis erhverver den direkte eller indirekte kontrol over hele eller dele af en eller flere andre virksomheder.

Der kan søges om individuel statsgaranti, når en fusion mellem to pengeinstitutter vil medføre, at eksi­sterende seniorgæld forfalder efter de ofte forekommende change of control bestemmelser. Brugere af pakken bør dog være opmærksomme på, at forfalden seniorgæld i det nu­væ­rende marked ikke med sikkerhed vil kunne refinansieres på uændrede vilkår.

Der kan endvidere søges om individuel statsgaranti, når to pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene har en individuel statsgaranti efter Bankpakke II, ønsker at fusionere.

Dette nyhedsbrev indeholder alene en overordnet gennemgang af Bankpakke IV's hovedelementer og af de retlige problemstil­linger, der knytter sig hertil, og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning i forbindelse med mulige overdragelser, der gen­nemføres under benyttelse af pakkens ordninger.

Plesner har lang og bred erfaring i at rådgive finanssektoren om restruktureringer og overdragelser af finansielle virksom­heder og om løsning af den vifte af juridiske problemstillinger, som disse transaktioner rejser.