Nyt lovforslag - Enklere beskatning af investeringsforeninger

Regeringen har den 29. februar 2012 fremsat et lovforslag om bl.a. enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger.

De væsentligste ændringer er:  

  • Ny terminologi: Investeringsinstitut med minimumsbeskatning (IMB)
  • Beskatning hos private investorer som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst uanset blandede aktiver
  • Nettoopgørelse af minimumsindkomst (minimumsudlodning) uanset kildeartsbegrænsning
  • Mulighed for andelsklasser (dog ikke med hensyn til afkast)
  • Udlodningsreguleringen gøres valgfri
  • Bortfald af muligheden for at undlade opgørelse af minimumsindkomst, hvis denne er under 1% af investeringsbevisets pålydende
  • Muligheden for summarisk opgørelse afskaffes med virkning for fremtiden

Generelt

Hvis lovforslaget gennemføres, vil det indebære en forenklet beskatning af afkast fra investeringsforeninger, særligt for så vidt angår udloddende investeringsforeninger. Herudover ønskes det med forslaget at tilpasse den skatteretlige regulering til reglerne i den nye investeringsforeningslov fra sommeren 2011 (UCITS IV).

De væsentligste ændringer vedrører reguleringen af udloddende investeringsforeninger og er fokus i denne nyhed. Med forslaget vil ligningsloven § 16C blive omformuleret, og udloddende investeringsforeninger vil fremover blive benævnt "Investeringsinstitut med minimumsbeskatning" (IMB).

Beskatning hos deltagerne som enten aktie- eller kapitalindkomst

Af særlig betydning for beskatningen af private deltagere i IMB'er bliver, at afkastet fremover ikke vil skulle opdeles mellem en aktieindkomstsdel og en kapitalindkomstsdel.

I stedet vil det fulde skattepligtige afkast blive beskattet som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst afhængig af, om investeringsforeningen kvalificeres som et aktiebaseret IMB eller et obligationsbaseret IMB.

Forslaget ændrer ikke på de materielle krav til, om en investeringsforening anses for aktiebaseret eller obligationsbaseret.

Udvidet adgang til status som IMB - nettoopgørelse af minimumsindkomst og mulighed for andelsklasser

Hvis lovforslaget gennemføres, vil det gøre det nemmere for investeringsforeninger at opnå status som IMB (udloddende investeringsforening), idet kravene til opgørelse af minimumsindkomsten forsimples, og da forbuddet mod andelsklasser delvist ophæves.

Minimumsindkomsten (tidligere minimumsudlodningen) vil skulle opgøres med inddragelse af de samme indkomsttyper som hidtil, men fremover ud fra et nettoprincip på tværs af indkomstarterne. Der vil således ikke længere gælde nogen kildeartsbegrænsning for så vidt angår tab. Administrationsomkostninger kan fradrages i positive nettobeløb.

Udover den forsimplede opgørelsesmetode for minimumsindkomsten indebærer forslaget tillige, at det fremover vil være muligt at oprette andelsklasser i investeringsforeningen, dog med den undtagelse, at alle deltagere fortsat skal have adgang til samme forholdsmæssige andel af årets resultat. Ændringen indebærer bl.a., at det vil være muligt at lade deltagerne bære forskellige andele af årets udgifter.

Andre ændringer

Af andre ændringer kan nævnes, at det fremover ikke længere vil være et krav, at der skal foretages en (daglig) udlodningsregulering. Udlodningsreguleringen gøres i stedet til en valgfri ordning baseret på samme grundlæggende principper som hidtil.

Det vil fortsat være muligt at nedrunde minimumsindkomsten, men nedrundingen vil fremover skulle ske til et beløb, der er deleligt med 0,10% af investeringsbevisets pålydende, og det er regeringens vurdering, at der med den forenklede opgørelse af minimumsindkomsten ikke længere er grundlag for at videreføre den hidtidige mulighed for at undlade opgørelse af minimumsindkomst, hvis denne er under 1% af investeringsbevisets pålydende, ligesom også muligheden for summarisk opgørelse afskaffes for de investeringsforeninger, der ikke allerede gør brug af ordningen.

For yderligere information kontakt advokat, associeret partner Anders Endicott Pedersen eller advokat Jef Nymand Hounsgaard.