Forslag til afgørelse om foreløbige forbuds geografiske udstrækning

Generaladvokat Pedro Cruz Villalón er kommet med et forslag til afgørelse i en sag, hvor EU-Domstolen skal tage stilling til muligheden for at retsforfølge patentkrænkelser begået af flere forskellige krænkere i flere forskellige lande.

Kemikoncernen Solvay havde som indehaver af et europæisk patent anlagt sag i Belgien mod to belgiske og et hollandsk selskab, der alle var en del af den amerikanske Honeywell-koncern, i anledning af de tre selskabers forhandling af et påstået krænkende produkt. Som situationen blev forelagt generaladvokaten, vedrørte de påståede krænkelser alle det samme patentkrav i de respektive validerede nationale patenter. I forbindelse med sagen anmodede Solvay om, at der blev nedlagt et foreløbigt forbud med grænseoverskridende virkning mod de sagsøgte. Herimod gjorde de sagsøgte gældende, dels at stridspatentet var ugyldigt, og dels at den belgiske domstol ikke var den rette domstol til at behandle de omhandlede spørgsmål.

Generaladvokaten udtalte, at de tre selskaber efter Bruxelles I-forordningen umiddelbart godt kunne sagsøges samlet i Belgien. Da der for alle de sagsøgte selskaber var tale om et søgsmål vedrørende krænkelser af den samme del af det validerede europæiske patent, ville det være uhensigtsmæssigt, hvis der skulle anlægges sager mod de sagsøgte i hver deres hjemland, idet man ville risikere modstridende afgørelser vedrørende det samme validerede patent. Denne risiko ville omvendt ikke være der, hvis der havde været tale om krænkelser af forskellige validerede patenter i forskellige lande.

Generaladvokaten udtalte dernæst, at selvom spørgsmål om gyldigheden af patenter kun kan anlægges i det land, hvor patentet er gældende, så var der i det konkrete tilfælde tale om et foreløbigt forbud. Sådanne forbud kan per definition ikke resultere i, at patentet kendes ugyldigt, idet dette spørgsmål skal afklares under hovedsagen. Denne sag vil så på grund af ugyldighedsindsigelsen eventuelt skulle anlægges i det land, hvor patentet er gældende, hvilket ikke behøver være det samme, som landet, hvor der begæres foreløbigt forbud.

Det er vigtigt at hæfte sig ved, at Bruxelles I-forordningen ikke i sig selv giver hjemmel til grænseoverskridende forbud. Som sagen er forelagt generaladvokaten, var der allerede ved den belgiske domstol begæret et foreløbigt forbud med en sådan virkning. Spørgsmålet var alene, om Bruxelles I-forordningen var til hinder for dette. Det er med andre ord et krav, at der er mulighed for grænseoverskridende forbud i national ret. Dette er for Danmarks vedkommende muligt for EU-varemærker og EU-design, men sådanne regler findes ikke for patenter.

Læs generaladvokatens udtalelse her: eur-lex.europa.eu.