Højesteret frifinder journalister for brug af skjult kamera

Højesteret har frifundet to DR-journalister for brug af skjult kamera til afsløring af ulovlig hundehandel i et forbrugerprogram. Højesterets flertal på 3 dommere udtalte, at lovligheden beroede på en afvejning af hensynet til beskyttelsen af den filmedes privatliv over for hensynet til den journalistiske ytringsfrihed. Selvom brug af skjult kamera som udgangspunkt var forbundet med væsentlige betænkeligheder, og optagelserne var foretaget i den forurettedes eget køkken, så var den konkrete brug af optagelserne berettiget. Krænkelsen var af beskedent omfang, og selvom optagelsen fandt sted i forurettedes køkken, så blev dette konkret anvendt til erhvervsmæssig salg af hunde. Desuden indgik optagelsen i en tv-udsendelse, der afdækkede en række spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse om dyrevelfærd, dyreetik og køberrisici. Flertallet ville ikke tilsidesætte den journalistiske vurdering af, at afdækningen af det ulovlige forhold ikke kunne ske på anden vis.

Mindretallet på 2 dommere udtalte, at hensynet til privatlivet kun skulle vige, hvis optagelsen skete som led i afdækning af forhold af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dette var efter deres opfattelse ikke tilfældet: Der var tale om en grov krænkelse af privatlivets fred, og tv-udsendelsen afdækkede kun forhold af en beskeden samfunds­mæssig betydning. Modsat flertallet konkluderede mindretallet, at afsløringen kunne være sket på anden måde end ved anvendelse af skjult kamera.

Journalisterne var tidligere blevet frifundet i byretten, men dømt i landsretten. Den udtalte uenighed viser, at sagen ligger på grænsen for, hvor langt journalister kan gå under henvisning til pressefriheden. Herudover er det interessant, at flertallet giver journalister et vist skøn med hensyn til, hvilke metoder de vil benytte til afdækning af ulovlige forhold og ikke begrænser dem til det strengt nødvendige.

Læs Højesterets dom her: domstol.dk.