Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten om import af ure

Ved dom af 3. maj 2012 tog Sø- og Handelsretten stilling til, hvorvidt 5 varemærkeforfalskede ure, importeret fra Kina, kunne kræves destrueret af rettighedshaveren Hublot S.A. Généve.

Under sagens behandling blev parterne enige om, at retten kun skulle afsige dom i sagen, såfremt retten fandt, at importen af urene var sket med henblik på erhvervsmæssig brug. I modsat fald skulle sagen udsættes på Højesterets ankedom vedrørende Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 (også kaldet "Rolex-III").

Sagsøgte forklarede under sagen, at han stort set ikke havde nogen indtægter i 2011, og at han fortsat er arbejdsløs. Han er primært blevet forsørget af sin kæreste og familien. Det var derfor lidt af en kuriositet, da sagsøgte forklarede, at årsagen til, at hele 5 ure (til en samlet pris på 2.250 kr.) blev købt på en gang, og at han i det hele taget har haft 19 kopiure, var, at hver af disse ure typisk kun holder en uge og ikke kan repareres.

Som forventet fandt retten det ikke troværdigt, at en arbejdsløs person ville bruge ca. 2.000 kr. om måneden på varemærkeforfalskede ure. Sagsøgte havde derfor ikke "afsvækket den stærke formodning for, at import af 5 varemærkeforfalskede ure var sket med henblik på erhvervsmæssig brug".

Som følge heraf fandt retten, at urene kunne destrueres, og at rettighedshaveren skulle tildeles vederlag og erstatning på samlet 5.000 kr.

Dommen kan læses her: domstol.dk.