Retsplejerådet foreslår ændringer af reglerne om fogedforbud

Retsplejerådet har afgivet en betænkning om modernisering af reglerne om fogedforbud. Disse regler har stor praktisk betydning for håndhævelse af immaterielle rettigheder.

For det første indebærer Retsplejerådets forslag, at retternes kompetence udvides, således at der kan nedlægges egentlige påbud på linje med forbud. Efter de gældende regler kan der kun meddeles påbud, hvis disse har karakter af enkeltstående handlinger, der skal sikre, at forbuddet overholdes. Dette kan eksempelvis være et påbud om, at patentkrænkende produkter skal tilbagekaldes fra handlen.

Med hensyn til spørgsmålet om ved hvilken ret, der skal indgives begæring om midlertidigt forbud, foreslår Retsplejerådet en udvidelse af de gældende regler, sådan at de almindelige regler om retternes saglige kompetence skal anvendes. Dette betyder eksempelvis, at der vil kunne indgives forbud ved retten på det sted, hvor virkningen af en krænkelse er indtrådt, eksempelvis ved en udstilling i Bella Center. Efter de gældende regler skal en begæring om fogedforbud altid indgives på det sted, hvor krænkeren har sin bopæl eller forretningssted.

Retsplejerådets forslag indebærer også, at reglerne om midlertidige forbud flyttes fra fogedretten til retsafdelingen. Dette begrundes med, at bevisførelsen i sager om midlertidige forbud ofte ligger uden for, hvad fogedretten er indrettet til at behandle, og at retsafdelingen typisk vil have større erfaring til bevisbedømmelsen i indviklede sager, da den i højere grad end fogedretten beklædes med udnævnte dommere. Det er dog fortsat fogedretten, der skal yde bistand i forbindelse med forbuddets overholdelse. Retsplejerådet foreslår samtidig, at der bliver mulighed for at behandle sager om midlertidige forbud under medvirken af flere dommere samt eventuelt sagkyndige dommere.

Flytningen af sagerne fra fogedafdelingen til rets­afdelingen indebærer ikke, at kravene til at få nedlagt et forbud ændres i forhold til de gældende regler. Bevismæssigt skal rettighedshaveren således fortsat kun sandsynliggøre, at hans ret er krænket, og det understreges, at ændringen ikke berøver retterne muligheden for en hurtig berammelse og behandling af sager om midlertidige forbud. På et enkelt punkt er betingelserne for at få nedlagt midlertidigt forbud foreslået lempet, idet erhvervsdrivende på forhånd kan aftale at fravige kravet om sikkerhedsstillelse.

Sager om foreløbige forbud skal fortsat behandles ved den stedlige byret, men herudover foreslår Retsplejerådet, at Sø- og Handelsretten får kompetence til at behandle sager om foreløbige forbud, for så vidt angår de sagstyper, hvor denne ret i forvejen er kompetent, hvilket blandt andet vil sige sager om krænkelser af patenter og varemærker, men ikke sager om krænkelser af ophavsret. Afgørelserne kan i alle tilfælde kæres til landsretten.

Såfremt Retsplejerådets forslag bliver til lov, må det antages, at den vil styrke rettighedshaverens muligheder for at håndhæve immaterielle rettigheder. Dette forudsætter dog i sagens natur, at flytningen af sagerne til domstolenes retsafdelinger ikke reelt fører til, at domstolene begynder at behandle sagerne som egentlige retssager. Som omtalt lægger Retsplejerådets betænkning dog ikke op til, at dette skal være tilfældet.

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse og Retsplejerådets betænkning her: justitsministeriet.dk.