Sø- og Handelsretten opretholder delvist patent på baggrund af omskrevne krav

Sagen drejede sig om, hvorvidt Phadia A/S' danske del af et europæisk patent på anvendelse af proteinet HNL/NGAL som diagnostisk markør for humane sygdomme var gyldigt.

Sø- og Handelsretten konkluderede først, at et abstract og en videnskabelig artikel, der begge lå forud i tid for patentet, ikke kunne anvendes som nyhedsmodhold i forhold til patentansøgningen, dvs. om opfindelsen måtte anses som værende allerede kendt teknik. Derimod blev den videnskabelige artikel og et andet modhold anvendt til delvist at ugyldiggøre patentet grundet manglende opfindelseshøjde, dvs. at opfindelsen ikke adskilte sig tilstrækkeligt tydeligt fra allerede kendt teknik, idet Sø- og Handelsretten fandt, at fagmanden ville finde det nærliggende at kombinere læren i de to artikler og nå frem til opfindelsen ifølge patentets krav 1 og 2. Dermed blev patentet delvist ugyldiggjort. Derefter fastslog Sø- og Handelsretten, at patentets beskrivelse i relation til de begrænsede krav var tilstrækkelig til, at opfindelsen ifølge patentkravene kunne udføres af fagmanden.

Dommen er interessant, fordi det er første gang under den gældende patentlov, at et patent delvist opretholdes på baggrund af patenthavers foreslåede påstand om omskrivning af patentkravene.

Dommen er desuden den første til udtrykkeligt at anerkende brugen af den såkaldte "problem-solution approach" til vurderingen af opfindelseshøjde. Dommen er interessant, fordi Sø- og Handelsretten i sin afgørelse gik videre og tilsidesatte det tekniske problem formuleret af EPO ved selv at formulere sit tekniske problem uden involvering fra parterne.

Endelig er der tale om en af de få domme, hvor danske domstole har haft lejlighed til at tage stilling til reglen i patentlovens § 8, jf. EPC art. 83.

Det bemærkes, at sagen er anket til Højesteret. Advokat Peter-Ulrik Plesner repræsenterede Phadia under sagen.

Se Sø- og Handelsrettens dom her.