Artikel om vandplaner og randzonekravet

Partner Søren Stenderup Jensen og advokatfuldmægtig Sebina Harder har i det seneste nummer af International Law Office (ILO) publiceret artiklen "Water plans and buffer strips: reducing emissions into watercourses".

I artiklen redegør forfatterne kort for vandplanerne fra december 2011 og randzonekravet. Sidstnævnte trådte i kraft i september 2012. Begge har medført sagsanlæg mod den danske stat fra henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer på vegne af danske landmænd.

Vandplanerne indeholder blandt andet krav om, at kvælstofudledningen fra landbruget i 2015 skal være reduceret med omkring 9.000 tons, at udledningen af fosfor skal reduceres med omkring 200 tons, ligesom nogle vandløb ikke længere må vedligeholdes.

For så vidt angår randzonekravet, har dette indebåret, at der i en zone på 10 meter omkring søer større end 100 kvadratmeter og åbne vandløb ikke må sprøjtes, gødskes eller ske tildyrkning af jorden, således at udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til søer og vandløb reduceres.

Læs artiklen