Brug af varemærke som Adword var i strid med markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten har den 24. oktober 2012 afsagt dom i en sag om brug af en konkurrents varemærke som såkaldt Adword (søgeord) på Google.

EU-Domstolen har i en række domme taget stilling til spørgsmålet om brug af andres varemærker som søgeord. Det følger fortsat af "Google-dommen" (C-236-238/08 Google mod Louis Vuitton m.fl.), at testen for krænkelse af varemærkeretten er, om "annoncen ikke eller kun med vanskelighed" giver den almindeligt oplyste og opmærksomme internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller en til varemærkeindehaveren økonomisk forbundet virksomhed, eller om de tværtimod hidrører fra en tredjemand. Såfremt annoncen er "uklar" herom, vil det være nok til at statuere krænkelse.

Da Sø- og Handelsretten den 17. november 2010 afsagde dom i en sag mellem Billedbutikken og Pixelpartner, fandt retten, at Pixelpartners brug af søgeordet "Billedbutikken" var i strid med både varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18.

I denne nye sag mellem SKA-DAN og Bredenoord gjorde Bredenoord brug af "ska-dan" som Adword. Af grunde, som ikke er oplyst i dommen, frafaldt SKA-DAN under hovedforhandlingen anbringendet om, at Bredenoords adfærd var i strid med varemærkeloven. Sø- og Handelsretten fandt dog, at markedsføringsloven selvstændigt kan anvendes på problemstillingen og konkluderede, at Bredenoords adfærd var i strid med markeds­føringslovens §§ 1 og 18. Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der bestod et samarbejdsforhold mellem parterne, og at Brede­noord illoyalt forsøgte at tilegne sig SKA-DANs kunder.

Bredenoords advokat lagde (ud fra dommens gengivelse) under sin procedure vægt på, at varemærket SKA-DAN ikke blev vist i Brede­noords annonce på Google. For god ordens skyld bemærkes, at det altså ikke ifølge EU-Domstolens afgørelser er en betingelse for varemærkekrænkelse, at varemærket vises i reklamen. Det bekræftes også i Billedbutikken-dommen.

Læs Sø og Handelsrettens afgørelse her