Lovforslag om ændring af fogedforbudsreglerne

Den tidligere omtalte betænkning fra Retsplejerådet om ændring af fogedforbudsreglerne har nu udmøntet sig i et lovforslag fra Justitsministeriet. Lovforslaget er i det væsentlige udformet i overensstemmelse med betænkningen. De centrale elementer i ændringen opridses i lovforslaget således:

Det foreslås at overføre den saglige kompetence til at nedlægge forbud fra retternes fogedafdeling til retsafdelingen.

Det foreslås at udvide Sø- og Handelsrettens kompetence til at nedlægge forbud svarende til den kompetence, som Sø- og Handelsretten har til at behandle de sagstyper, der er nævnt i retsplejelovens § 225 og § 227; det vil navnlig sige sager, hvor immaterialretslovgivningen har væsentlig betydning, og sager, hvor fagkundskab til erhvervsforhold er af væsentlig betydning.

Det foreslås at udvide adgangen til at foranstalte midlertidige afgørelser, så retten ved forbud eller påbud skal kunne bestemme, at en part midlertidigt også skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Det foreslås, at der skal være mulighed for at undergive en sag om forbud mv. kollegial behandling, ligesom retten skal kunne træffe afgørelse om, at retten tiltrædes af sagkyndige retsmedlemmer.

Lovforslaget kan læses her.