Nyt lovforslag om skærpelse af forbuddet mod alkoholrelateret markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år

I forlængelse af den tidligere omtale af Vestre Landsrets frifindende dom i sagen om markeds­føring af ungdomsrejser med brug af alkohol som virkemiddel er der nu udsendt et udkast til ændring af markedsføringsloven, der bl.a. vedrører anvendelse af alkohol som blikfang i markedsføring rettet mod børn og unge.

Udkastet, hvis øvrige dele vil blive omtalt i et selvstændigt indlæg, indeholder et udkast til et nyt stk. 3 i markedsføringslovens § 8. Den nye bestemmelse viderefører og udvider den beskyttelse, som fremgår af den nugældende § 8, stk. 2, hvorefter der skal være tale om en egentlig opfordring til anvendelse af alkohol. Den foreslåede bestemmelse har følgende ordlyd:

"Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale eller billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol."

Bemærkningerne til bestemmelsen henviser til retstilstanden efter Vestre Landsrets dom. Ændringen sker således for at styrke beskyttelsen af børn og unge ved at indføre et generelt forbud mod enhver omtale eller billeder af eller henvisning til rusmidler, herunder alkohol, i markedsføring rettet mod børn og unge.

Bemærkningerne nævner ikke noget om brugen af aldersfiltre, der som nævnt i omtalen af dommen fra Vestre Landsret spillede en afgørende rolle for, at rejseudbyderen blev frifundet for brugen af ordet "pubcrawl" i sin markedsføring, og det må derfor antages, at markedsføring på hjemmesider med aldersfiltre fortsat ikke anses for rettet mod børn og unge under 18 år, i hvert fald hvis de pågældende er afskåret fra at købe de udbudte produkter eller tjenesteydelser.