Patent angående indvendig fyldestreg på affaldssække kendt ugyldigt

Sø- og Handelsretten har kendt et patent (DK 175 996 B1) ugyldigt på grund af manglende opfindelseshøjde. I sagen havde patenthaveren, den svenske virksomhed Svenco Papperssäckar AB, anlagt sag mod den danske virksomhed Segezha Packaging A/S vedrørende krænkelse af deres danske patent, der angik trykning af information om det højst tilladelige fyldningsniveau i form af en fyldelinje påtrykt affaldssækkes inderside.

Som modtræk påstod Segheza, at patentet var ugyldigt, da det ikke opfyldte patentlovens krav om nyhed samt kravet om at skulle adskille sig væsentligt fra det allerede kendte (opfindelseshøjde). Ugyldighedsspørgsmålet blev udskilt til særskilt behandling af Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsrettens flertal udtalte sig ikke direkte om spørgsmålet om ugyldighed på grund af manglende nyhed, men kendte patentet ugyldigt på grund af manglende opfindelseshøjde og lagde sig dermed op ad syn- og skønsrapporten.

Flertallet lagde til grund, at der uomtvisteligt eksisterede et problem med overfyldte affaldssække, og at dette oprindeligt var løst ved at forsyne sækkene med en linje på ydersiden, der markerede, hvortil de måtte fyldes. Som følge af øget brug af lukkede affaldsstativer var denne fyldelinje imidlertid ikke længere synlig, når affaldssækken var monteret. Dette problem løste sagsøgerens patent ved at placere linjen på sækkens inderside. Imidlertid konkluderede flertallet, at denne foranstaltning måtte anses for at være så umiddelbart nærliggende for en fagmand, at patentlovens krav om opfindelseshøjde ikke var opfyldt.

Et af rettens sagkyndige medlemmer dissentierede. Ifølge ham var opfindelsen ny, fordi alle tidligere opfindelser omhandlede udvendige fyldelinjer. Ligeledes mente han, at opfindelsen havde tilstrækkelig opfindelseshøjde til at kunne patenteres: I modsætning til stridspatentet erkendte ingen af de eksisterende opfindelser/patenter vedrørende lignende fyldelinjer på affaldsposer, at problemet med overfyldte affaldsposter kunne skyldes, at fyldelinjen ikke var synlig, når den var på ydersiden. Med udgangspunkt i, hvad der kunne læres af disse patenter/opfindelser, ville det derfor ikke være nærliggende for en fagmand at nå frem til den løsning, der fulgte af stridspatentet.

Sagen er et eksempel på, at det konkret er muligt at få tilsidesat Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, om en opfindelse har opfindelseshøjde.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.