Solcelleanlæg - nyt energiudspil vedtaget

Regeringen fremsatte den 20. november 2012 et lovforslag bl.a. vedrørende solcelleanlæg. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2012. Dette nyhedsbrev gennemgår de væsentligste konsekvenser af den nye lov.

I Plesners nyhedsbrev nr. 2 2012 for Commercial Real Estate ("Solcelle­anlæg - en vedvarende løsning?") blev der givet et overblik over de regler, der regulerer etablering af solcelle­anlæg samt pro­duktion af strøm fra anlæggene.

Nyhedsbrevet nævner samtidig de ændringer, der følger af den aftale, regeringen har indgået den 15. november 2012 med fire andre partier om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg. Aftalen kan læses her. Regeringen fremsatte på baggrund af denne aftale et lovforslag den 20. november 2012. Lovforslaget blev ved­taget af Folketinget den 19. december 2012.

Den væsentligste ændring er, at man for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 6 kW (private hus­stande), der er tilsluttet el-nettet den 20. november 2012 eller senere, ikke længere kan foretage årsafregning af eventuel overproduktion fra anlægget. Disse anlæg skal nu - sammen med alle øvrige typer solcelleanlæg - afregnes på timebasis. Til gengæld er loftet på 6 kW afskaffet, ligesom pristillægget, ejeren af anlægget modtager for den even­tuelle overproduktion, er steget.

Pristillægget udgjorde før lovændringen 60 øre pr. kWh de første 10 år efter tilslutningen til el-nettet og 40 øre pr. kWh de følgende 10 år. Pristillægget udgør nu følgende:

  1. 130 øre pr. kWh for elektricitet produceret på sol­celleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, som er tilsluttet el-nettet senest den 31. december 2013
  2. 145 øre pr. kWh for elektricitet produceret på fæl­les solcelleanlæg, f.eks. boligforeninger, som er tilsluttet el-nettet senest den 31. december 2013
  3. 60 øre pr. kWh de første 10 år efter tilslutningen til el-nettet og 40 øre pr. kWh de følgende 10 år for solcelleanlæg med en installeret effekt på over 400 kW, uanset tilslutningstidspunktet

Såfremt de i punkt (1) og (2) nævnte solcelleanlæg er tilslut­tet el-nettet i perioden mellem den 1. januar 2014 og den 1. januar 2018, nedsættes det ydede pristillæg årligt med 14 henholdsvis 17 øre pr. kWh.

Overgangsregler

For anlæg med en installeret effekt under 6 kW, der er tilsluttet el-nettet senest den 19. november 2012, finder de hidtidige regler om årsafregning af eventuel overpro­duktion fra anlægget fortsat anvendelse til og med den 19. november 2032.

Det samme gælder de nævnte anlæg, hvor der (1) er ind­gået en bindende aftale om køb af anlægget senest den 19. november 2012, (2) hvor netselskabet har modtaget an­meldelse af anlægget senest den 20. december 2012, og (3) anlægget er tilsluttet el-nettet senest den 31. decem­ber 2013.

Det vedtagne lovforslag kan læses her.

Den umiddelbare vurdering af det nye energiudspil er, at det bliver vanskeligere som privatperson at opnå den til­tænkte fordel, eftersom overproduktionen fra solcellean­lægget ikke længere kan "oplagres". Omvendt anses det øgede pristillæg som en fordel for virksomheder, idet disse i forvejen afregnede overproduktion fra solcelleanlægget på timebasis.

Spørgsmål til lovændringen kan rettes til advokat Synne Zakarias.