Erstatningskrav fra parallelimportør afvist

Sø- og Handelsretten har den 19. november 2012 afsagt dom i en sag, hvor parallelimportøren af to lægemidler, Orifarm, havde anlagt sag mod originalproducenten, GlaxoSmithKline (herefter "GSK"), i anledning af, at GSK havde trukket de pågældende lægemidler tilbage fra markedet. Erstatningskravet angik et parti af lægemidlerne, som Orifarm havde importeret, men som de efter tilbagekaldelsen ikke længere kunne sælge.

Sagens nærmere omstændigheder var, at Orifarm importerede lægemidlerne Avandamet og Avandia, der benyttedes til behandling af type 2-diabetes, fra Grækenland. GSK er indehaver af den centralt udstedte EU-markedsføringstilladelse vedrørende de to lægemidler og markedsførte disse i en række lande.

Efter at produktet gennem en årrække havde været godkendt til salg i EU, meddelte European Medicines Agency på baggrund af nye undersøgelser, at man ville anbefale, at markedsføringstilladelsen for lægemidlerne blev suspenderet. Lægemiddelstyrelsen i Danmark udsendte dagen efter en lignende meddelelse og oplyste, at produkterne kun ville være tilgængelige på apotekerne i de nærmeste måneder, hvorefter de ville blive fjernet.

GSK skrev herefter til læger og apoteker og anbefalede, at lægerne ophørte med at udskrive eller forny recepter til de pågældende midler. Kort efter suspenderede EU-Kommissionen GSK's markedsføringstilladelse til salg af de nævnte lægemidler.

Orifarm rettede med henvisning til dette forløb henvendelse til GSK og krævede, at GSK tog de importerede lægemidler tilbage og betalte godt 223.000 kr. i erstatning, idet Orifarm som følge af den suspenderede markedsføringstilladelse mente, at der var tale om en retlig mangel ved produkterne. GSK afviste kravet om tilbagetagelse og betaling under henvisning til, at man ikke havde leveret det pågældende parti lægemidler til Orifarm.

Sø- Handelsretten konstaterede, at der ikke bestod et kontraktforhold mellem parterne, ligesom der ikke var tale om farlige produkter, som GSK havde pligt til at modtage. GSK havde endvidere ikke mulighed for at tilbagekalde produkter, som Orifarm havde bragt på markedet, og Orifarm måtte derfor holde sig til sin leverandør.

Samlet set havde GSK herefter hverken pligt til at tilbagekalde produkter uden for egen distribu-tionskæde eller til at modtage produkter retur fra Orifarm, og GSK blev derfor frifundet for erstatningskravet.

Dommen kan læses her