Ændringer af beskyttelsestiden for visse ophavsrettigheder

Den 23. januar 2013 blev der fremsat et lov­forslag omhandlende bl.a. en forlængelse af be­skyttelsestiden for lydindspilninger. Lovforslaget gennemfører den ændring af beskyttelsestids­di­rektivet, som blev omtalt i Plesner's IP Update - November 2011.

Beskyttelsestiden for udøvende kunstneres ret til lydoptagelser af deres egne fremførelser foreslås med lovforslaget udvidet fra de nuværende 50 år til 70 år regnet fra det før­ste udgivelses- eller offentliggørelsestidspunkt. I sammenhæng hermed foreslås også en tilsva­rende ændring af beskyttelsestiden for de ret­tigheder, som fremstilleren af lydoptagelser har til lydoptagelser.

Lovforslaget indeholder tillige bestemmelser, der skal sikre, at de udøvende kunstnere får glæde af den forlængede beskyttelsestid, hvis den ud­øvende kunstner har overdraget sine rettigheder til en fremstiller af lydoptagelser. I den situation har den udøvende kunstner ret til et årligt sup­plerende vederlag på 20 % af den indtægt, som fremstilleren af lydoptagelsen genererer fra den konkrete lydoptagelse i de sidste 20 år af be­skyttelsestiden.

Herudover foreslås det, at beskyttelsestiden for et musikværk med tekst bliver beregnet som 70 år fra dødsåret for den længstlevende af enten komponisten eller tekstforfatteren. I dag opfattes musikværker med tekst som to selvstændige værker i relation til beskyttelsestid. Det betyder, at beskyttelsestiden for musikken og teksten i dag varierer, alt efter hvornår hhv. komponisten og tekstforfatteren er afgået ved døden.

Lovændringen kommer ikke til at gælde for lyd­optagelser, hvor beskyttelsestiden ville være udløbet den 1. november 2013. Hvis man ek­sempelvis har en LP, der er indspillet i 1960, kan denne altså frit kopieres og mangfoldiggøres, uden samtykke fra de udøvende kunstnere. Derimod kræves der stadig samtykke fra en eventuel ophavsmand, eksempelvis en kompo­nist, såfremt der ikke er forløbet 70 år siden dennes død.

Såfremt lovforslaget vedtages, forventes lov­ændringen at træde i kraft 31. oktober 2013.

Lovforslaget kan læses her