Markedsføringsret - fortolkning af handelspraksisdirektivet

EU-Domstolen har den 17. januar 2013 afsagt en dom, der præciserer handelspraksisdirektivets rækkevidde, og dermed også EU-medlems­lan­denes muligheder for at regulere erhvervs­driv­endes handelspraksis, eksempelvis reklamer.

Direktivet påbyder EU's medlemsstater at for­byde urimelig handelspraksis. Dette kan der være tale om, hvis en praksis efter en konkret vurdering er urimelig, hvilket den navnlig er, hvis den er egnet til at forvride gennemsnitsforbru­gerens adfærd. Herudover indeholder direktivet en liste (kaldet "sortlisten") med forskellige typer handelspraksis, der altid skal anses som urime­lig, eksempelvis hvis det i strid med sandheden hævdes, at et produkt kan helbrede sygdomme.

I sagen havde østrigeren Köck reklameret med bl.a. "totaludsalg" i sin forretning. En forbruger­organisation forsøgte herefter at få nedlagt for­bud mod denne markedsføring, da Köck ikke - som krævet efter østrigsk lovgivning - havde op­nået en administrativ forhåndsgodkendelse til sin markedsføring.

EU-Domstolen fastslog, at det fulgte af fast rets­praksis, at kun de former for handelspraksis, der fulgte af sortlisten, kunne gøres ulovlige uden foretagelse af en konkret vurdering. I alle andre tilfælde kan en handelspraksis kun erklæres ulovlig, hvis den konkret vurderes egnet til at forvride gennemsnitsforbrugerens adfærd.

Annoncering med udsalg er ikke en handelsprak­sis, der var omfattet af sortlisten. Da det østrig­ske krav om forhåndsgodkendelse reelt indebar, at denne handelspraksis blev erklæret ulovlig uden foretagelse af en konkret vurdering, blev kravet om forhåndsgodkendelse kendt direktiv­stridigt.

Dommen viser endnu en gang, at handelsprak­sis-direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, og at der derfor ikke i medlemsstaterne kan fast­sættes strengere krav til erhvervsdrivendes han­delspraksis, end hvad der følger af direktivet. Dette blev første gang fastslået i de såkaldte Total-sager fra 2009, hvor Domstolen udtalte således:

"Direktivet foretager således en totalharmonise­ring af de pågældende regler på fællesskabsplan. Medlemsstaterne kan derfor ikke, som det ud­trykkeligt er fastsat i direktivets artikel 4 og i modsætning til, hvad der er gjort gældende af VTB og den franske regering, vedtage foranstalt­ninger, der er mere restriktive end dem, der fremgår af direktivet, ej heller med henblik på at sikre et højere forbrugerbeskyttelsesniveau."

Resultatet i Total-sagerne er siden bekræftet i efterfølgende sager, og altså nu også i Köck-sa­gen.

Afgørelsen i Köck-sagen kan læses her

Handelspraksisdirektivet kan læses her

Afgørelsen i Total-sagerne kan læses her