Ny bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Patent- og Varemærkestyrelsen har revideret bekendtgørelsen om patenter og supplerende be­skyttelsescertifikater, der trådte i kraft 1. februar 2013.

Der er tale om en ganske omfattende revision, hvor en lang række af bekendtgørelsens be­stemmelser er blevet sprogligt forenklet og præ­ciseret. De redaktionelle ændringer betyder, at mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen har fået nye paragrafnumre. Herudover er blandt an­det proceduren for indsigelse og omprøvning af patenter blevet ændret.

For så vidt angår supplerende beskyttelsescerti­fikater fremgår det nu af bekendtgørelsens § 72, at en markedsføringstilladelse ikke må ændres efter indlevering af ansøgning om et supplerende beskyttelsescertifikat. Derimod må ansøgeren gerne ændre "produktet", efter ansøgningen er indleveret, hvilket ikke var muligt tidligere.

Med denne ændring har Patent- og Varemærke­styrelsen gjort det muligt for ansøgeren at æn­dre "produktet" for at tage højde for den nye praksis efter EU-domstolens afgørelse i den så­kaldte Medeva-dom (C-322/10).

Den nye bekendtgørelse kan findes her