OK at diskutere efterløn

Det var i orden at diskutere muligheden for at gå på efterløn i forbindelse med drøftelsen af en fratrædelsesordning. Det kom Retten i Næstved frem til ved en dom af 11. januar 2013.

Det var i orden at diskutere muligheden for at gå på efterløn i forbindelse med drøftelsen af en fratrædelsesordning. Det kom Retten i Næstved frem til ved en dom af 11. januar 2013.

Sagen drejede sig om en kommunalt ansat medarbejder, der blev afskediget i forbindelse med en omstrukturering, der medførte, at en enkelt af ti lederstillinger skulle skæ­res væk.

Ledelsen vurderede, at medarbejderen var den, der bedst kunne undværes, idet hun såvel fagligt som ledelsesmæs­sigt var den medarbejder, der passede dårligst ind i om­struktureringen.

I forbindelse med møderne vedrørende afskedigelsen af medarbejderen kom kommunen ind på muligheden for at gå på efterløn, hvorfor medarbejderen mente, at hendes mulighed herfor var blevet anvendt som kriterium for afskedigelsen, og at hun således var blevet forskelsbehandlet på grund af alder.

Det var dog først i forbindelse med drøftelsen af en fratrædelsesordning, at muligheden for at gå på efterløn blev nævnt, og kommu­nen fastholdt, at det ikke havde haft indflydelse på beslut­ningen om afskedigelsen.

Retten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte kommunens forklaring. Retten fandt endvidere heller ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurde­ring af, at det var den pågældende medarbejder, der bedst kunne undværes.

På denne baggrund fandt retten ikke, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der kunne skabe en formodning for, at hun var blevet forskelsbehandlet. Kommunen blev derfor frifundet.

Dommen viser, at det ikke er usagligt at diskutere mulig­heden for at gå på efterløn i forbindelse med en afskedi­gelse, når blot der ikke er en formodning for, at denne mulighed har haft indvirkning på afgørelsen om afskedi­gelse.