Usagligt at opsige stressramt

Prognose om snarlig tilbagevenden medførte, at det var usag­ligt at afskedige sygemeldt advokat. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 8. januar 2013.

Prognose om snarlig tilbagevenden medførte, at det var usag­ligt at afskedige sygemeldt advokat. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 8. januar 2013.

Sagen drejede sig om en 32-årig advokat, der var syge­meldt med stress og depression. Advokaten blev syge­meldt den 23. juni 2010. Efter anmodning sendte han den 9. juli 2010 en lægeerklæring og den 14. juli 2010 en spe­ciallægeerklæring. Tidshorisonten for hans tilbagevenden var på dette tidspunkt 4 uger, hvorefter han ville kunne genoptage arbejdet, dog i begrænset omfang de første par uger. Til trods for tidshorisonten for tilbagevenden efter 4 uger valgte arbejdsgiveren at opsige advokaten.

Advokaten arbejdede på et mindre kontor, hvor hans syg­dom udgjorde en betydelig belastning. Til trods for dette fandt Landsretten ikke, at opsigelsen var sagligt begrundet i hverken medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold. Landsretten lagde især vægt på den relativt korte syg­domsperiode, prognosen om genoptagelse af arbejdet inden for en overskuelig tidshorisont, samt at der var andre på kontoret, der kunne varetage advokatens opgaver.

Opsigelsen fandtes usaglig, og Landsretten fandt, at ar­bejdsgiveren skulle betale en godtgørelse til advokaten. Med vægt på medarbejderens anciennitet - på knap 3 år - og sagens forhold i øvrigt, blev godtgørelsen fastsat til kr. 110.000, svarende til 2 måneders løn.

Dommen ændrer ikke ved den eksisterende retspraksis, hvorefter en virksomhed eller myndighed sagligt kan op­sige en medarbejder på grund af sygefravær.

Dommen viser blot, at afskedigelsen er usaglig, hvis der er udsigt til en tilbagevenden inden for en overskuelig tidsho­risont, og hvis der ikke er væsentlige driftsmæssige gener af sygefraværet, hvilket stemmer overens med den hid­tidige retspraksis.

Der er intet i dommen, der indikerer, at det skulle være udelukket eller meget vanskeligt at afske­dige medarbejdere, der er sygemeldt på grund af stress, og Landsretten henviser i sine præmisser slet ikke til sygefra­værsårsagen. Udlægningen af dommen i dele af pressen er derfor ikke retvisende.