Østre Landsret styrker rettighedshavernes position over for DR og TV2

Østre Landsret afsagde den 12. februar 2013 dom i sagen vedrørende DR og TV2's eksemplar­fremstilling af musik i programmer produceret af eksterne produktionsselskaber uden samtykke fra ophavsmændene. Sagen er en udløber af EU-Domstolens dom fra april 2012, der tidligere er omtalt i IP Update.

Under sagen påstod DR og TV2, at de på grund af en særlig undtagelsesregel i ophavsretslovens § 31 for radio- og fjernsynsudsendelser kunne anvende musik i programmerne uden samtykke fra ophavsmændene. Dette er normalt forbudt, fordi der herved sker en eksemplarfremstilling af de relevante musikværker, hvilket som udgangs­punkt kræver samtykke fra ophavsmændene.

I overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse fra april 2012, konkluderede Østre Landsret imidlertid, at lovbestemmelsen kun giver lov til at anvende musik i programmer uden samtykke fra ophavsmændene, hvis programmerne var produceret ved hjælp af DR og TV2's "egne mid­ler".

Ved vurderingen af om dette var tilfældet, skulle der lægges vægt på, om det eksterne pro­duktionsselskab handlede på vegne af DR og TV2, eller handlede under DR og TV2's ansvar, herunder om DR og TV2 havde forpligtet sig til at erstatte eventuelle skader, som det eksterne produktionsselskab måtte forvolde. Reelt set skal ophavsmænd og andre 3. mænd altså stilles som om, det er DR eller TV2, som selv har optaget programmet.

Sagen involverede både Berner­konventionen, Infosoc-direktivet og ophavsrets­loven. 

Østre Landsret konkluderede, at ophavsretsloven skulle fortolkes i overensstemmelse med Berner­konventionen og Infosoc-direktivet, og at der derfor gælder et krav om, at tv-udsendelser, hvori der bliver anvendt musik, skal produceres ved hjælp af radio- og tv-stationens egne midler, hvis ikke der skal indhentes samtykke fra op­havsmændene. Dette gælder også optagelser foretaget af eksterne produktionsselskaber, hvis ikke de sker på de betingelser, der blev opstillet i EU-Domstolens dom.

TV2 anførte under sagen, som et konkret ek­sempel, at de over for et produktionsselskab havde forpligtet sig til at erstatte skader forvoldt af dette; og at der i dette tilfælde derfor ikke krævedes samtykke fra ophavsmændene.

Østre Landsret tillagde ikke denne aftale betydning og fremhævede, at EU-Domstolen i sin dom havde opstillet som krav, at TV2 i så fald skulle have påtaget sig at erstatte "enhver skade", som det eksterne produktionsselskab forvoldte.

TV2's af­tale levede ikke op til dette krav, da den inde­holdt en række betingelser for, at TV2 ville på­tage sig ansvaret, og da TV2 havde begrænset sig til kun at ville erstatte skader hos visse kate­gorier af skadelidte (ophavsmænd og andre ret­tighedshavere) - TV2 var altså ikke forpligtet til at erstatte "enhver skade", som produktionssel­skabet forvoldte. 

NCB blev derefter frifundet for DR's og TV2's på­stande.

Sagen blev for NCB ført af advokat, partner Per Håkon Schmidt fra Plesner.