Folketinget vedtager lov om forlænget beskyttelsestid for lydoptagelser

Folketinget har nu endeligt vedtaget forslaget til loven, der udvider beskyttelsestiden for rettig­heder til lydoptagelser fra 50 til 70 år for ud­øvende kunstnere samt for fremstillerne af lyd­optagelserne.

Lovændringen er tidligere omtalt her i IP Update, og der er kun få ændringer i forhold til det oprin­delige lovforslag. Den væsentligste ændring i forhold til det oprindelige lovforslag vedrører udøvende kunstneres muligheder for at bringe en aftale om overdragelse af deres rettigheder til ophør:

Lovforslaget indfører en ny § 66 a i ophavsrets­loven, hvorefter en udøvende kunstner kan bringe en aftale om overdragelse af sine ret­tigheder til en fremstiller af lydoptagelser til op­hør, hvis der er forløbet 50 år fra første udgi­velse eller offentliggørelse af lydoptagelsen. Efter den endelige version af lovforslaget kræves der, at to betingelser skal være opfyldt:

  1. Fremstilleren udbyder ikke eksemplarer af lydoptagelsen til salg i tilstrækkelig grad, og
  2. Fremstilleren stiller ikke lydoptagelsen til rådighed på en sådan måde, at al­menheden får adgang til den på et in­dividuelt valgt sted og tidspunkt

Begge betingelser skal være opfyldt, før den udøvende kunstner kan bringe aftalen til ophør. Efter den oprindelige formulering af lovforslaget var det tilstrækkeligt, at én af betingelserne var opfyldt.

Lovændringen træder i kraft den 31. oktober 2013, og det endelige vedtagne lovforslag kan læses her.