Nye ændringer af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame mv.

Folketinget har den 23. marts 2013 vedtaget en ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og af lov om for­bud mod tobaksreklame mv. Ændringerne træder i kraft den 1. september 2013.

Lovændringerne medfører en skærpelse af for­buddet mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år samt en skærpelse af reglerne om forbud mod tobaksreklame.

Lov om forbud om salg af tobak og alkohol til personer under 18 år:

Efter lovændringen stilles der krav om fremvis­ning af billedlegitimation i følgende tilfælde:

  • Erhvervsmæssigt salg af tobaksvarer hvis sælgeren er i tvivl om, hvorvidt kunden er fyldt 18 år
  • Erhvervsmæssigt salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 1,2 eller derover, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 16 år
  • Erhvervsmæssigt salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 16,5 eller derover, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år

Herudover skal de butikker, som sælger tobaks­varer og alkoholholdige drikkevarer ved synlig skiltning, som er udarbejdet af Sundhedsstyrel­sen, informere om, at salg af tobaksvarer og al­koholholdige drikkevarer kun kan finde sted ved kundens fremvisning af gyldig billedlegitimation i de tilfælde, hvor sælgeren er i tvivl om kundens opfyldelse af aldersgrænserne.

Ændringerne i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år er en ud­møntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaks­området og om rygestop mellem regeringen og Enhedslisten. Det vedtagne lovforslag skal såle­des sikre en bedre håndhævelse af reglerne om forbud mod salg af tobaksvarer og alkohol til personer under 18 år.

Lov om forbud mod tobaksreklame mv.:

Med lovændringen er der foretaget en stramning af specialbutikkers adgang til at reklamere for tobaksvarer. Specialbutikker må herefter alene reklamere for tobaksvarer på det fysiske salgs­sted og ikke på internettet.

Ændringen i lov om tobaksreklame mv. er nød­vendig for en korrekt implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af med­lemsstaternes love og administrative bestemmel­ser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (tobaksreklamedirektivet).

Lov nr. 327 af 23/03/2013 - Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod to­baksreklame mv. kan ses her.