Nye regler vedrørende rabatter og adgang til prisoplysninger på lægemiddelområdet

Sundhedsministeriet har med virkning fra 1. marts 2013 gennemført en ændring af bekendt­gørelserne omhandlende medicinpriser og re­klame mv. for lægemidler.

Adgang til prisoplysninger

De tidligere regler om, at kun fuldtidssortiments­grossister havde adgang til Sundhedsstyrelsens prisoplysninger på et tidligt tidspunkt, er blevet ændret. Alle med et abonnement på Medicin­priser for Erhverv har således i dag adgang til de samme oplysninger om den kommende prispe­riode på samme tid. Baggrunden for ændringen er ønsket om, at der ikke forekommer ulige kon­kurrenceforhold på markedet som følge af sær­status til bestemte aktører.

Regler for rabatter

Det har hidtil kun været muligt for leverandøren at give rabatter, der var baseret på de besparel­ser, som leverandøren fik ud af, at apotekerne købte klogt og rationelt ind. Med de nye regler kan leverandøren også yde rabatter baseret på rabatter ydet til leverandøren af en virksomhed, der varetager distributionen af leverandørens lægemidler.

Det er et krav, at rabatten er ydet af distributøren på grundlag af en omkostningslet­telse hos denne som følge af modtagerens ind­købsadfærd. Herudover er det et krav, at rabat­ten står i et rimeligt forhold til netop omkost­ningslettelsen.  

Formålet med de nye rabatregler er at under­støtte et mere omkostningseffektivt distribu­tionssystem, herunder i forhold til lægemiddel­virksomheder, der sælger direkte til apoteker.

Ændringen om prisadgang er foretaget i § 8 i be­kendtgørelse om medicinpriser og leveringsfor­hold.

Bekendtgørelsen kan læses her.

Ændring om apoteksrabatter er foretaget i § 29, stk. 4, i bekendtgørelse om reklame mv. for læ­gemidler.

Bekendtgørelsen kan læses her.