Forhandlingerne om databeskyttelses-forordningen

Af Christian Wiese Svanberg, Senior Policy Advisor, Moderniseringsstyrelsen

Den 6. juni 2013 drøftede EU's justitsministre på ny forslaget til en ny databeskyttelsesforordning. Drøftelsen fandt sted på baggrund af et kraftigt revideret udkast til forordning (læs udkastet her).

Det reviderede udkast omhandler alene forordningens kapitel I-IV samt artikel 80 og 80a om forslagets forhold til ytringsfriheden og nationale regler om aktindsigt. Udkastet lægger bl.a. op til en ophævelse af reglen om, at samtykke ikke kan anvendes, når der er en "ubalance" mellem den registrerede (artikel 7, stk. 4), og den dataansvarlige og sanerer kraftigt i mængden af delegerede retsakter, som Kommissionen kan udstede.

Under drøftelserne blev det udtrykkeligt understreget, at udkastet ikke kan tages som udtryk for ministerrådets endelige holdning til, hvordan de pågældende bestemmelser skal udformes. Udkastet afspejler således reelt kun, hvordan medlemsstaterne helt umiddelbart forholder sig til de fire første kapitler i forordningsforslaget. Eller som den irske justitsminister opsumme­rede: "Nothing is agreed until everything is agreed".

I de parallelle forhandlinger i Europa-Parlamentet har det kompetente udvalg på ny måtte udskyde den afstemning om forslaget, der er en forudsætning for, at sagen kan blive forelagt parlamentets plenarforsamling.