GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder

Anvendelse af oplysninger fra GPS i firmabil var i strid med en indgået aftale om kontrolforanstaltninger. Det fastslog Ar­bejdsretten ved dom af 5. juli 2013.

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt en arbejdsgiver ved at bruge oplysninger fra en GPS til at foretage kontrol af en enkelt medarbejders effektive arbejdstid havde begået brud på den aftale om kontrolforanstaltninger, der var indgået mellem LO og DA.

Sagen startede i 2011, da en elektriker blev indkaldt til en tjenstlig samtale med en leder og en salgschef. På mødet blev han forelagt en rapport over data hentet fra firmabi­lens GPS-system. Da elektrikeren ikke kunne redegøre nærmere for tidsforbruget, modtog han en tjenstlig ad­varsel. LO var af den opfattelse, at arbejdsgiveren herved havde begået brud på aftalen om kontrolforanstaltninger, idet kontrollen af elektrikerens tidsforbrug blev iværksat inden udløbet af en i aftalen foreskreven frist på 6 uger. 

Arbejdsretten fandt, at sådan anvendelse af GPS-oplysnin­gerne havde karakter af en kontrolforanstaltning. Arbejds­retten udtalte derefter, at aftalen om kontrolforanstaltnin­ger foreskriver, at arbejdsgiveren skal "underrette lønmod­tagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes."

Arbejdsretten udtalte herefter, at bestemmelsen måtte forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor GPS'en tages i brug til kontrol af de ansatte. Arbejdsretten understregede i den forbindelse, at underretningen specifikt skal angive, at GPS'en tages i brug for at kontrollere de ansattes tidsfor­brug.

Arbejdsretten lagde til grund, at arbejdsgiveren først få uger efter indsamlingen af data fra den pågældende med­arbejders GPS på en tilstrækkelig klar og tydelig måde havde orienteret medarbejderne om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effek­tive arbejdstid.

Arbejdsretten fandt derfor, at arbejdsgiveren havde pådra­get sig et bodsansvar. Boden blev imidlertid alene fastsat til kr. 10.000, idet overtrædelsen fandtes at være af ringe grovhed. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser.

Dommen viser, at en arbejdsgiver omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger skal underrette medarbejderne om indførelsen af kontrolforanstaltninger mindst 6 uger før, de tages i brug, og at underretningen specifikt skal angive, hvad arbejdsgiveren har tænkt sig at kontrollere.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret