Ny afgørelse om tilbagebetaling ved misbrug af betalingskort

En kunde i GE Money Bank (GEMB) fik misbrugt sit MoreCard, som er et betalingskort der fungerer som et Mastercard. I perioden januar 2010 til april 2010 blev der foretaget 43 transaktioner til et samlet beløb på 18.154 kr. Kunden havde i perioden hver måned modtaget en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor alle transak­tionerne på kortet, inklusiv de 43 tilfælde af misbrug, fremgik.

Kunden opdagede, ifølge kundens udsagn, først misbruget den 31. maj 2010 og kontaktede telefonisk GEMB og fik spærret kortet dagen efter. 1. juni sendte kunden et brev til GEMB og gjorde indsigelse mod de 43 tilfælde af misbrug. GEMB afviste indsigelserne med den begrundelse, at fristen for at gøre indsigelse var overskredet.

Reglerne om indsigelser mod misbrug af betalingskort er reguleret i betalingstjenestelovens § 63, der implementerer EU's betalingstjenestedirektiv. § 63 siger, at "Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion".

Sagen mellem kunden og GEMB blev afgjort i Pengeinstitutankenævnet. Der var ikke tvivl om, at kunden havde overholdt 13 måneders fristen, men der var derimod usikkerhed om, hvilket tidsmæssigt spillerum snarest muligt gav kunden. GEMB argumenterede for, at kunden havde fortabt sin ret til indsigelse ved passivitet, ved ikke at rejse indsigelse snarest muligt fra det tidspunkt, hvor kunden modtog betalingsoversigt. Af betalingsoversigten for februar måned fremgik misbruget fra januar måned, og en indsigelse mod misbruget 4 måneder senere var ikke rettidigt, anførte GEMB.

Ankenævnet var også splittet i spørgsmålet om passivitet, men et flertal på 3 af 5 medlemmer afgjorde, at kunden ikke havde fortabt sin ret til indsigelse. GEMB blev derfor pålagt at tilbageføre de 18.154 kr. til kunden.

Pengeinstitutankenævnets afgørelser er ikke bindende, og GEMB valgte ikke at tilbageføre de 18.154 kr. Herefter gik Forbrugerombudsmanden ind i sagen, og efter en dialog med GEMB, har GEMB nu valgt - per kulance - at tilbageføre beløbet til kunden.

Den beskrevne afgørelse samt to lignende afgørelser fra marts 2012, markerer en praksis-ændring i Pengeinstitutankenævnet. Hvornår en kunde fortaber sin ret til indsigelse ved passivitet, skal efter den nye praksis først regnes fra tidspunktet for kundens faktiske konstatering af misbruget. I den konkrete vurdering af, om kunden snarest muligt har gjort indsigelse, tillægges det derfor efter praksis ikke betydning, hvornår kunden burde eller kunne have opdaget misbruget, eksempelvis ved at gennemgå kontoudskrifter, som kunden har modtaget.

Praksisændringen har givet anledning til, at Forbrugerombudsmanden har indkaldt til et møde med bankerne og finansieringsselskaberne for at drøfte problemstillingerne omkring passivitet og frister for indsigelse. Mødet afholdes efter sommerferien.

Læs Pengeinstitutankenævnets afgørelse her.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

Læs Pengeinstitutankenævnets andre afgørelser om misbrug af betalingskort her: Sag 254/2010,

sag 892/2010 og sag 119/2011.