Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med retssager

EU-Domstolen har afsagt en dom, der forbedrer forbrugeres retsstilling i retssager mod erhvervsdrivende.

I sagen havde spanieren Soleda Duarte Hueros i 2004 købt en bil, som hun sidenhen forlangte omleveret, da det regnede ind igennem taget. Da bilforhandleren afslog omlevering, anlagde Hueros sag og påstod købsaftalen ophævet, således at bilforhandleren skulle tilbagebetale købesummen. Bilforhandleren blev frifundet med henvisning til, at der var tale om en uvæsentlig mangel, og at købet således ikke kunne ophæves. Da Hueros ikke havde nedlagt påstand om et afslag i prisen, kunne retten ikke tilkende hende dette.

EU-Domstolen fastslog, at det var i strid med EU's forbrugerkøbsdirektiv (nr. 1999/44/EF), at retten ikke af egen drift kunne tilkende forbrugeren et forholdsmæssigt afslag. EU-Domstolen hæftede sig ved, at de rettigheder, som forbrugeren var garanteret i medfør af EU's forbrugerkøbsdirektiv, ville blive ineffektive, hvis det blev uforholdsmæssigt vanskeligt for forbrugeren at gøre dem gældende. Det blev i den forbindelse fremhævet, at den spanske procesordning ikke tillod, at forbrugeren kunne ændre de påstande, der var fremsat i stævningen.

Sagen er interessant, idet den viser, at almindelige processuelle principper kan fraviges, når det gælder en forbruger. Det er således et almindeligt princip, at retten ikke kan tage forhold i betragtning, som parterne ikke har anført, f.eks. give en part et prisafslag, hvis han kun har krævet, at handlen skal gå tilbage. EU-Domstolen har tidligere fastslået, at almindelige processuelle principper kan fraviges, når det gælder forbrugere, f.eks. i EUD 2009, nr. C-243/08 (Pannon), hvori EU-Domstolen fastslog, at en ret af egen drift skulle påse, om nogle vilkår i direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugerforhold (nr. 93/13/EØF) var overholdt.

Afgørelsen viser således, at det ikke er nok, at et lands lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, det skal også i praksis være muligt for borgerne at få adgang til de rettigheder, som de har ifølge EU-retten.

Sagen får næppe den store betydning i Danmark. Dels kan forbrugere ligesom alle andre sagsøgere i danske retssager normalt ændre deres påstand indtil fire uger før, sagen skal forhandles. Dels er de danske domstole forpligtet til at vejlede parterne, hvilket særligt gælder, hvis de ikke er repræsenteret af en advokat. Endelig er de danske domstole allerede i et vist omfang forpligtet til at tage visse argumenter i betragtning, selvom forbrugeren ikke har anført dem. Er sådant argument vil eksempelvis være, at forbrugeren har krav på et forholdsmæssigt afslag, selvom dette ikke udtrykkeligt er fremført.

Læs EU-Domstolens afgørelse her.