Nyt forslag vil give forbrugerne bedre beskyttelse ved nethandel

Justitsministeren har nu fremsat et lovforslag, som skal skærpe beskyttelsen af forbrugere, der handler over nettet. Lovforslaget implementerer forbrugerrettighedsdirektivet, der blev vedtaget den 25. oktober 2011, og som tidligere er omtalt her i IP/TMT Update.

De nye regler stiller forbrugeren bedre på en række områder og indeholder blandt andet:

  1. Skærpede krav til oplysningspligten
  2. Udvidelse af forbrugerens fortrydelsesret
  3. Skærpede sanktioner over for den erhvervsdrivende ved overtrædelser af reglerne

Oplysningspligten

Lovforslaget udvider oplysningspligten til at gælde ved alle forbrugeraftaler, hvor den nugældende lovgivning udelukkende pålægger oplysningspligt ved fjernsalgsaftaler og salgsaftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Herved søger lovforslaget at skærpe og øge kravene til de oplysninger, som forbrugeren skal modtage.

De oplysninger, som skal gives til forbrugeren, skal også i højere grad gives før aftaleindgåelsen, og oplysningerne skal, som noget nyt, gives på dansk, såfremt varen har været markedsført på dansk, eller hjemmesiden er rettet mod det danske marked.

I forlængelse af de skærpede krav til den erhvervsdrivendes oplysningspligt, fastsætter det nye lovforslag også skærpede konsekvenser ved tilsidesættelse af lovens krav til oplysningspligten. Således anfører lovforslaget, at såfremt den erhvervsdrivende ikke har oplyst om fortrydelsesretten, forlænges fortrydelsesfristen fra 14 dage til 12 måneder. Under den nugældende lov forlænges fortrydelsesfristen i sådanne tilfælde kun op til 3 måneder.

Forbrugeren vil heller ikke skulle betale omkostninger i forbindelse med returnering af varen, såfremt den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om returneringsomkostninger.

Ændringerne betyder således, at forbrugeren stilles væsentligt bedre i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har overholdt sin oplysningspligt.

Forbrugerens fortrydelsesret

Med lovforslaget kan forbrugeren - modsat i dag - udnytte sin fortrydelsesret, selvom varens værdi er blevet forringet. Dette gælder dog kun, såfremt forringelsen skyldes forbrugerens håndtering, som måtte være nødvendig for at kunne fastslå varens art, egenskab og funktionsmåde. Forbrugeren vil dog skulle betale en forholdsmæssig del af købesummen i forbindelse med returnering af sådanne værdiforringede varer.

Forbrugeren får derved mulighed for at udnytte sin fortrydelsesret i flere tilfælde end tidligere, ligesom forbrugeren efter de nye regler vil have krav på returnering af købesummen fra den erhvervsdrivende, selvom den returnerede vare ikke er kommet retur til den erhvervsdrivende, hvis forbrugeren kan dokumentere, at varen er sendt retur.

Skærpede sanktioner

Sanktionerne i forbindelse med erhvervsdrivendes manglende overholdelse af lovforslagets regler vil endvidere blive skærpet i den forstand, at den erhvervsdrivendes overtrædelse ikke længere skal være grov eller oftere gentagen, for at overtrædelsen kan medføre en sanktion. Derfor vil den erhvervsdrivende kunne sanktioneres ved overtrædelser uanset grovhed eller hyppighed af sådan en overtrædelse.

Lovforslaget skærper forbrugerbeskyttelsen markant på en række områder, hvorved det søges undgået, at forbrugere fremover skal være usikre i forhold til deres rettigheder ved nethandel på tværs af grænserne i EU.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 13. juni 2014. Læs mere her.