Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen

Af Christian Wiese Svanberg, Senior Policy Advisor, Moderniseringsstyrelsen

På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 7.-8. oktober 2013 drøftede EU's justitsministre den såkaldte "one-stop-shop" mekanisme i forslaget til databeskyttelsesforordningen (artikel 51).

Bestemmelsen udgør i samspil med definitionen af "hovedvirksomhed" (artikel 4, nr. 13) kernen i forordningens "jurisdiktionsregel" i forhold til dataansvarlige, der opererer i mere end et medlemsland. Der er således tale om et af de mest centrale spørgsmål i forhold til at sikre den øgede harmonisering, der er et af hovedformålene med forordningsforslaget.

Under drøftelserne udtrykte hovedparten af medlemslandene tilslutning til princippet om en "one-stop-shop", men der var forskellige tilgange til, hvordan reglerne konkret skal udformes, herunder hvorvidt der på EU-niveau skal kunne træffes bindende beslutninger i det planlagte Europæiske Databeskyttelsesråd (afløseren til Artikel 29 Arbejdsgruppen). Der vil således skulle arbejdes videre med problemstillingen på teknisk niveau.

Databeskyttelsesforordningen skal i øvrigt drøftes af stats- og regeringscheferne på det kommende møde i Det Europæiske Råd. Navnlig Kommissionen håber i den forbindelse at få regeringscheferne til at fastsætte en meget kort frist for afslutningen af Rådets arbejde med forslaget. Hvorvidt en sådan frist vil blive fastsat, og om det i givet fald vil være muligt at få forhandlet forordningen på plads inden maj 2014, er fortsat meget usikkert, men Kommissionen gør, hvad den kan, for at presse sagen igennem.