Ændrede regler for blandt andet frister og sagsomkostninger i udbudsklagesager

Folketinget har vedtaget et forslag til ændring af håndhævelsesloven, og Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Disse ændringer indebærer bl.a. væsentligt forkortede klagefrister, højere gebyrer for klager over udbud omfattet af EU's udbudsdirektiver og mulighed for, at Klagenævnet for Udbud vil kunne tildele ordregivere sagsomkostninger.

Folketinget har vedtaget et forslag til ændring af håndhævelsesloven, og Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Disse ændringer indebærer bl.a. væsentligt forkortede klagefrister, højere gebyrer for klager over udbud omfattet af EU's udbudsdirektiver og mulighed for, at Klagenævnet for Udbud vil kunne tildele ordregivere sagsomkostninger.

Ændringen af håndhævelsesloven trådte i kraft den 1. juni 2013. Den vedtagne udgave af ændringsloven indeholder ingen materielle ændringer i forhold til det lovforslag, der blev fremsat den 27. februar 2013. Indholdet og konsekvenserne af den nye ændringslov er beskrevet i detaljer i vores særnummer af News & Updates - Konkurrenceret fra marts 2013.

Den nye bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud blev udstedt den 29. maj 2013 og trådte ligeledes i kraft den 1. juni 2013. Den nye bekendtgørelse indebærer for det første, at gebyret for indgivelse af klager over udbud omfattet af EU's udbudsdirektiver øges til DKK 20.000. For alle øvrige klager, herunder klager over udbud omfattet af den danske tilbudslov, vil gebyret fortsat være på DKK 10.000.

For det andet indebærer den nye bekendtgørelse, at Klagenævnet for Udbud fremover vil kunne tilkende de indklagede i klagesager (dvs. ordregiverne) sagsomkostninger. Dette udgør en ændring i forhold til hidtil, hvor kun klageren har kunnet blive tilkendt sagsomkostninger.

De sagsomkostninger, en part kan få tilkendt af klagenævnet, vil fremover som udgangspunkt højest kunne udgøre DKK 75.000. Dette maksimumbeløb vil ikke kunne fraviges i forhold til sagsomkostninger, der tilkendes ordregivere. I forhold til sagsomkostninger, der tilkendes klagere, vil maksimumbeløbet derimod kunne fraviges i større sager (dvs. i sager om kontrakter med en høj værdi), eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.