Foreningen Danske Revisorer påbudt ikke at genindføre konkurrencebegrænsende kollegiale regler

Konkurrencerådet har den 20. februar 2013 påbudt Foreningen Danske Revisorer ikke at genindføre visse bestemmelser, der tidligere indgik i foreningens kollegiale regler.

Konkurrencerådet har den 20. februar 2013 påbudt Foreningen Danske Revisorer ikke at genindføre visse bestemmelser, der tidligere indgik i foreningens kollegiale regler.

Ved en gennemgang af en række brancheorganisationers regelsæt blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") opmærksom på en række bestemmelser i de kollegiale regler for Foreningen Danske Revisorer ("FDR"), som KFST anså for konkurrenceretligt betænkelige. KFST valgte derfor at forelægge de pågældende bestemmelser for KR.

Det fremgår af KR's afgørelse i sagen, at KFST havde været indstillet på at afslutte sagen med en tilsagnsløsning. FDR havde dog ikke reageret på KFST's meddelelse om betænkeligheder eller den efterfølgende klagepunktsmeddelelse. KFST vurderede derfor, at sagen burde afgøres af KR, da det dermed ikke havde været muligt for KFST at opnå den ressourcebesparelse, der er en af forudsætningerne for en tilsagnsløsning.

KR traf afgørelse i sagen den 20. februar 2013. I afgørelsen fandt KR indledningsvist, at størstedelen af de bestemmelser, KFST anså for betænkelige, var omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven og dermed undtaget fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, da den samlede omsætning og markedsandel hos FDR's medlemmer var relativt lille.

KR fandt imidlertid, at to af bestemmelserne havde til formål at begrænse konkurrencen, og at bagatelreglerne i konkurrenceloven derfor ikke kunne anvendes på disse bestemmelser. Den første af disse bestemmelser var et forbud mod at forsøge at kapre kunder gennem priskonkurrence, og den anden var et forbud mod at markedsføre sig over for syge eller afdøde kollegers kunder uden særlig tilladelse.

På tidspunktet for afgørelsen havde FDR ophævet bestemmelsen om priskonkurrence og ændret bestemmelsen om markedsføring over for afdøde eller syge kollegers kunder, således at overtrædelsen var bragt til ophør. KR valgte dog uanset dette at udstede et påbud til foreningen om at afstå fra at vedtage, praktisere eller håndhæve tilsvarende bestemmelser med henblik på at sikre, at FDR ikke på et senere tidspunkt ville genindføre bestemmelserne.